FORFATTER: TOM ANDERS ENGEBAKKEN/ SSB

Omfanget av strandsoneareal som er potensielt tilgjengelig varierer betydelig mellom landsdelene. For landet som helhet er 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten utilgjengelig for ferdsel og opphold. Oslofjord-fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene med størst press på strandsonearealet. I Indre Oslofjord er situasjonen motsatt, med bare 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig.

Rundt 20 prosent av den potensielt tilgjengelige strandsonen i Norge regnes som for bratt for opphold og ferdsel.

Store forskjeller

Det er store forskjeller på potensielt tilgjengelig strandsoneareal i fylkene. Oslo har et strandsoneareal på 4 165 dekar, mens Troms og Finnmark 929 036 dekar. Forskjellene er også store blant kommuner. Vestby har ca. 20 prosent, mens Hasvik har ca. 95 prosent potensielt tilgjengelig strandsoneareal. Kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim ligger på relativt likt potensielt tilgjengelig strandsoneareal, med rundt 28-35 prosent. Mens Stavanger har litt mer tilgjengelig strandsoneareal, med ca. 41 prosent.

I Oslo kommune er det et strandsoneareal på ca. 2 m2 pr innbygger, mens tilsvarende for Troms og Finnmark er på 2 978 m2.

Av de menneskelige påvirkningene som begrenser tilgjengeligheten, er det først og fremst bygninger med omkringliggende areal som bidrar. På landsbasis gjør bygninger og bygningsnært areal omkring 17,5 prosent av strandsonen utilgjengelig. Dyrket mark bidrar med 12 prosent, mens vei og jernbane bidrar med omtrent 2 prosent.

Færre igangsettingstillatelser i strandsonen

Det er en nedgang i antall bygninger som blir bygget i strandsonen langs Norges kyst. I 2017 ble det totalt gitt omtrent 3 900 igangsettingstillatelser for bygninger i 100-metersbeltet, og i 2018 var tallet 3 400. Tillatelser for boliger utgjorde i overkant av 1 000 i 2017, og omkring 850 i 2018. For fritidsbygg har også tallet gått noe ned.

På grunn av etterslep i registreringen i Matrikkelen, er tallene for 2019 foreløpige. Foreløpig er antall igangsettingstillatelser for 2019 på 3 011, noe som er litt lavere enn for 2018. Dette kan indikere fortsatt nedgang i byggeaktiviteten i strandsonen.