«Det er skremmende å være med på hytteutbyggingen som foregår i området. Før var det så nydelig og stille i fjellet, nå er det bråk på alle kanter i sommerhalvåret. Utbyggingen videre bør skje med forsiktighet ellers blir Valdres og, for min del, område xxx noe helt annet enn det som har vært det som har særpreget området i tidligere år. Ved utbygging er det viktig å holde områdene mest mulig på samme nivå som det alltid har vært. Må en begynne å gå langt før en kommer ut i naturen, blir det ikke så attraktivt å være i fjellet lenger. Det vil på sikt føre til mindre besøk på hytta og kanskje også salg», uttaler en av hytteeierne i spørreundersøkelsen, som er bredt omtalt i avisa Valdres.

Nå gjelder det bærekraft

Generelt kommer det fram at deltidsinnbyggerne reagerer på nedbyggingen av natur og forventer at det etableres byggegrenser mot fjellet. Utbyggingsiveren trekkes fram som et negativt trekk. Flere nevner i følge avisa Valdres også dispensasjonsregimer, miljøødeleggende utbyggingsmåter og tiltak som nedbygging av myr og bruk av fiberduker.

«Dersom utviklingen baseres kun på vekst i antall hytter vil en både forsterke problemet med forventninger til det kommunale tjenesteleveransen, og en vil bygge ned natur som er viktig både av klimahensyn og som rekreasjonsområde», heter det blant annet i dokumentet.

Også de fastboende vil at det tas grep for å sikre natur og kultur i Valdres. Det handler om bærekraft, som er definert som et overordnet mål for hytteturismen i Valdres-regionen. Reisemålsstrategien skal nå til politisk behandling i alle kommunene.

Ulempene blir ikke beskrevet

Også i Ringsakerfjellet protesteres det mot utbyggingsplaner, sist i forbindelse med Sjusjøen Invest AS sine planer om å bygge ut Fjellheimen. Hytteeiere og andre med tilknytning til området har ifølge Ringsaker Blad sendt innsigelser til Ringsaker kommune.

– Vi synes det mangler en beskrivelse av de uheldige konsekvensene av videre hytteutbygging av Ringsakerfjellet og spesielt av områdene ved Sjusjøen. Kommunen bør ta inn en drøfting av fordelene med en «markagrense», slik man har i Oslo, for å beskytte unike fjellområder og myrer fra ødeleggende hytteutbygging, skriver et par hytteeiere som er sitert i avisa.

En husdyreier fra Ringsaker er også klar i sin tale:

– Dere legger opp til fortetting og ytterligere totalbelastning av folk, turisme og ferdsel i området. Dette vil gå på bekostning av beite og natur i et overbelastet område, skriver han.