- Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter, skriver Motvind i en prerssemelding. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer, heter det i pressemeldingen.

Hytteavisen har forøvrig tidligere omtalt forskrekkelsen til hytteeieren Willy Mo som var helt intetanende om at han kunne få et stort viondkraftverk så å si rett utenfor hytteveggen (bildet).

- I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil, spør Motvind.

I pressemeldingen heter det videre:

Søknaden gjaldt utbedring av Nordbøveien frem til vindkraftverket i Nordbømarka i Lillesand kommune. Bystyret vedtok også å ta klage fra naboer og Motvind Norge til behandling. Klagen gjelder dispensasjon som kommunen ga til vindkraftverket i 2019. Dispensasjonen ble den gang hastebehandlet, hverken parter eller innbyggere var gjort kjent med saken i forkant. Fordi NVE hadde gitt konsesjon, oppfattet kommunen det slik at saken nærmest var unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Seksjonssjefen i NVE hadde personlig forsikret ordføreren om at utbygger ikke trengte bry seg om søknadsplikten etter plan- og bygningsloven.

Motvind Norge har påvist en rekke feil og mangler ved så vel søknad som behandling.
I ettertid har det vist seg at denne hastebehandlingen resulterte i grove feil og mangler ved dispensasjonsvedtaket. Utbygger har søknadsplikt, og søknadsplikten er ikke overholdt! NVE har nylig gjort vedtak om MTA- og detaljplan, tillatelse til ekspropriasjon og konsesjonsendringer. Alle vedtak er påklaget av en rekke parter og organisasjoner.

Utbygger har ført maskinparken inn på konsesjonsområdet og har bedyret at alle nødvendige tillatelser er på plass. Dette trass i at søknaden om tiltak og dispensasjon til atkomstvegen nå faktisk er avslått, den har ligget ubehandlet. Anleggsarbeidene har vært begrenset til hogst av vegtrasé, som også er å anse som anlegg som skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Motvind Norge, Naturvernforbundet og La Naturen Leve har protestert foran gravemaskinene på Nordbø. Alt har gått fredelig for seg, og det har  vært en god tone mellom partene hele tiden. Motvind Norge, Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet har arrangert støtteaksjoner ved ASKOanlegg i Trondheim, Bergen, på Jæren, i Lillesand og Oslo i flere uker.