Den 175 meter lange veien de lot en entreprenør opparbeide, lå i et område som i Tønsbergs kommuneplan er satt av til grønnstruktur. Deler av området er også regulert til friområde og definert som bevaringsverdig spesialområde. Innenfor 100-metersbeltet mot sjø var traseen også.

Ble ilagt overtredelsesgebyr

Kommunen fastslo at veien måtte fjernes og naturen tilbakeføres til sin opprinnelige stand. Reparasjonen ble gjort innen den vedtatte frist, men saken har like fullt fått et ubehagelig etterspill for hytteeierne på Husøy, forteller bladet Øyene.

Rådmannen mente nemlig at overtredelsen var så graverende at han anbefalte politikerne å ilegge hytteeierne et overtredelsesgebyr. Politikerne sluttet seg til forslaget og satte gebyret til 65.000 kroner for hver av hytteeierne. 

300.000 kroner i totalkostnad

Gebyret kommer på toppen av kostnadene veibyggerne har hatt med å anlegge og etter hvert fjerne veistubben. Kostnadene skal samlet ha kommet opp i rundt 175.000 kroner. Med gebyrene har prosjektet altså kostet hytteeierne rundt 300.000 kroner. Fortsatt må de bruke sti til hyttene.

Hytteeierne har overfor kommunen beklaget at de satte i gang tiltaket og uttrykt forståelse for kommunens skarpe reaksjon.

- I etterpåklokskapens tegn skulle vi gjort ting annerledes og skriftlig, innrømmer hytteeierne. I brevet skriver de at de har lært mye av den langvarige prosessen, melder Øyene.