Den samme regjeringen foreslår nå en endring i plan- og bygningsloven som vil gjøre det enklere forenkeltpersoner som vil søke dispensasjon fra byggeforbudet. Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv, med sine 18 medlemsorganisasjoner, er svært kritiske til forslaget.

LV- Bygging i strandsonen
Det bør bli vanskeligere å få tillatelse til å bygge i strandsonen, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Lars Verket

30 pst er allerede nedbygget

- Det er et nasjonalt mål at hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen, fordi dette er et av våre viktigste friluftslivsområder. Byggeforbudet er et viktig virkemiddel, men det har null verdi om det ikke praktiseres. Regjeringens forslag om å mykne opp i dagens lovverk bidrar til å frata felleskapet et gode, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

I dag er i overkant av 30 prosent av arealet i strandsonen påvirket av menneskelige inngrep.

Dette skyldes i stor grad at nettopp at det gis dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

750 av 1280 fikk disp i fjor

Bare i 2018 ble 747 av totalt 1280 søknader om nye bygninger i strandsonen innvilget som dispensasjoner fra byggeforbudet.

– En allerede slepphendt dispensasjonspraksis har medført at strandsonen i stor grad har blitt privatisert. Det vi trenger nå er en innstramming i praktiseringen av lovverket og ikke en liberalisering, slik regjeringen legger opp til nå, mener Heimdal.

Bare i 2018 ble 747 av totalt 1280 søknader om nye bygninger i strandsonen innvilget som dispensasjoner fra byggeforbudet.

– En allerede slepphendt dispensasjonspraksis har medført at strandsonen i stor grad har blitt privatisert. Det vi trenger nå er en innstramming i praktiseringen av lovverket og ikke en liberalisering, slik regjeringen legger opp til nå, mener Heimdal.

I strid med FNs anbefalinger

Forslaget føyer seg inn i rekken av tiltak som fører til bit-for-bit-nedbygging av Norge, i stedet for å ivareta allmennheten, dyr og natur.

– Det vi ser nå er en omfattende nedbygging av Norge, med all den hytteutbyggingen, vindkraftutbyggingen og utbyggingen i strandsonen vi tillater oss. Regjeringens nye forslag er umusikalsk, og stikk i strid med FNs anbefalinger, understreker Heimdal, som minner om at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen.