Hytteforbundet har lenge ment at regjeringens innføring av strømstøtteordningen og praktiseringen av den har vært lovstridig. I våre naboland er fritidsboliger inkludert i ordningen, men ikke her til lands. Regjeringen har ment at fritidsboliger ikke er en del av husholdningen.

Uaktuelt med rettssak

Advokatene hos Økland & Co har på hytteforbundets oppdrag sjekket om denne forskjellsbehandlingen kan ansees som usaklig. Her har spørsmålet vært om det faktum at det gis støtte både til primær- og sekundærbolig, men ikke fritidsbolig, er usaklig forskjellsbehandling i strid med Grunnloven paragraf 98.

Økland & Co konkluderer med at «strømstøtteordningen er i strid med nevnte bestemmelse, og at det kan være grunnlag for søksmål på dette grunnlag». Men siden den aktuelle lovparagrafen er knyttet til forskjellsbehandling av privatpersoner, blir et søksmål i regi av hytteforbundet ikke anbefalt.

Den enkelte hytteeier eller en gruppe av hytteeiere kan derimot fremme et søksmål mot staten for dette forhold, sier styreleder Trond G Hagen i hytteforbundet i en pressemelding om saken. 

Høy strømpris ikke lovstridig

Også spørsmål om selve nivået på strømprisene kan være lovstridig, er vurdert. Her konkluderer advokatfirmaet Økland & Co sin vurdering med at «det ikke p.t. er rettslig grunnlag for å anføre at strømprisene er ulovlig høye. Dvs. at vi mangler rettslig grunnlag for å kunne anlegge søksmål mot staten med den begrunnelse at prisene er for høye».

Bakgrunnen

Hytteforbundet anser at strømstøtteordningen er en tilbakebetaling av overfakturerte strømkostnader og burde derfor gjelde for alle boligtyper. Forbundet mener også at staten selv har hovedskylden for at strømkrisen oppsto høsten 2021 ved at vannmagasinene med nedtappet til uforsvarlige nivåer. Dermed misligholdt staten sitt forvaltningsansvar av vannressursene.

I følge styreleder Trond G Hagen var dette hovedgrunnen til at forbundet i september ba sin juridiske samarbeidspartner om å vurdere om regjeringens innføring og påfølgende praktisering av strømstøtteordningen er i strid med norsk lovverk. 

 

Kilde: Pressemelding fra Norges Hytteforbund