Tekst: Cathrine Sæther/ cs@byggstart.no

Det eksisterer et generelt forbud mot å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen. Det er altså i utgangspunktet ikke lov å bygge i strandsonen, og dette inkluderer mindre arbeider som terrenginngrep og bygging av en liten stige eller brygge. Hensikten med byggeforbudet er å bremse utbyggingen av strandsonen og ivareta allemannsretten. I Norge skal alle ha tilgang til utmark, og strandsonen anses som et av de mest verdifulle naturområdene vi har.

I 2011 delte Regjeringen strandsonereguleringen inn i tre soner, noe som åpnet for differensiert forvaltning ut ifra hvor stort utbyggingspresset var i ulike områder. Sone 1 har strengest regulering og gjelder i all hovedsak kystkommuner langs Oslofjorden. Her skal det ganske mye til for å få innvilget en dispensasjon. Sone 2 åpner noe mer for bebyggelse, og sone 3 brukes for områder som har mye strandsone tilgjengelig - her er det mer sannsynlig å få innvilget en dispensasjon. Men hva er egentlig en dispensasjon?

Dispensasjon og plan

En dispensasjon er en tillatelse til å fravike fra gjeldende regler. I utgangspunktet skal det være utfordrende å få innvilget en dispensasjonssøknad. Det er derfor nødvendig at dispensasjonssøknaden argumenterer godt for tiltaket, og hvordan fordelene er større enn ulempene. Kommunen som behandler søknaden er pålagt å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom tiltaket medfører at disse blir vesentlig tilsidesatt, er sjansen for dispensasjon lav. 

For deg med hytte ved kysten

Hva betyr dette byggeforbudet og soneinndelingen for deg konkret? Kort oppsummert betyr det at å bygge på hytta, om den ligger i 100-metersbeltet langs kysten, ikke blir så enkelt. Så å si uansett hva du skal gjøre, blir du nødt til å søke til kommunen om dispensasjon. Bor du langs Oslofjorden, er sjansen liten for at den blir innvilget, mens dersom du bor i sone 2 eller 3, er det alltids en sjanse. Det innvilges mange hundre dispensasjoner hvert eneste år for både små og store byggetiltak i strandsonen. 

Husk imidlertid på dette mens du vurderer å bygge i strandsonen: Strandsonen er under stort utbyggingspress i flere deler av Norge, og dette koster alle verdifulle naturområder- og opplevelser. Allmennsretten er noe de fleste nordmenn verdsetter høyt. Ha dette i bakhodet når du ser på å bygge i strandsonen, og gjør ditt beste for å ikke redusere tilgjengeligheten strandsonen vi fortsatt har tilgjengelig.