Skattebetalerforeningen understreker at utgangspunktet i eiendomsskatteloven, ifølge eiendomsskatteloven § 8 A-2, er at takstgrunnlaget skal tilsvare eiendommens omsetningsverdi. Men kommunen kan godt fastsette verdien lavere enn omsetningsverdien.

Mistenker du at eiendomsskattetaksten overstiger det du kunne solgt eiendommen for, bør du undersøke dette nærmere, for eksempel ved å innhente en takst eller en verdivurdering fra en megler, råder foreningen.

Er sjablongen brukt rett?

I artikkelen kan vi lese at mange kommuner bruker en sjablongmodell ved takseringen. Da fastsettes det en standard kvadratmeterpris for ulike typer eiendom – for eksempel hytter, eneboliger og leiligheter. Deretter justeres nivået ut fra flere andre momenter. Det kan være i hvilken sone boligen ligger, indre og ytre faktor, etasjefaktorer, uthus, garasje og andre ting. En eventuell sjablongmodell for beskatning vil framgå av de kommunale retningslinjene for eiendomsskatt, som gjerne er lagt ut på kommunens nettsider.

Hvis kommunen bruker en sjablongmetode for taksering, bør du undersøke om de har brukt sjablongen riktig på eiendommen din. Det kan jo hende at arealet ikke er riktig, eller det for eksempel er feil når det gjelder indre eller ytre standard.

For høy ligningsverdi?

Kommunene kan velge å benytte ligningsverdien som Skatteetaten har fastsatt som grunnlag for utregning av eiendomsskattetaksten. 

I 2017 er det ligningsverdien for 2015 som benyttes som utgangspunkt. Ved beregningen av ligningsverdien tas det utgangspunkt i en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for ulike boligtyper i en gitt sone. Individuelle forhold ved din eiendom er det ikke tatt hensyn til, og det er derfor grunn til å undersøke om ligningsverdien er for høy. Dersom ligningsverdien overstiger 30 prosent for primærbolig og 84 prosent for sekundærbolig gir dette grunnlag for å klage.

Mener du ligningsverdien er feil, må du klage på ligningen. Husk at en slik klage framsettes ikke for kommunen, men for skattekontoret. Klagefristen på ligningsverdien er seks uker etter at du mottar eiendomsskatteseddel fra kommunen.

Sammenlign med andre i kommunen?

Artikkelforfatteren påpeker at det er et grunnleggende hensyn ved skattleggingen at like tilfeller skal behandles likt. Selv om kommunens takst ligger innenfor omsetningsverdien, kan det derfor være et selvstendig grunnlag for klage dersom taksten på din eiendom, relativt sett, ligger mye høyere enn sammenlignbare eiendommer. Dette er imidlertid et relativt vanskelig klagegrunnlag å nå fram på, fordi det godtas at takstene er forholdsvis grovmaskede. Du må nok derfor i praksis kunne påvise vesentlige, og gjennomgående, avvik for å nå fram på dette grunnlaget.

Dette klagegrunnlaget kan ikke benyttes dersom kommunen har benyttet ligningsverdien som grunnlag for eiendomsskattetakst på din eiendom. I så tilfelle må du i stedet angripe ligningsverdien.

Les om kommunen som vil sette ned eiendomsskatten, fordi de har fått inn nok penger.