Hytteforbundets styre
Dette er det Norges Hytteforbunds nye styre. Fra venstre Per Gunnar Halvorsen, Knut Nes, Øyvind Ekeberg og Trond Hagen. Turid Knudsen var ikke til stede. Foto: Mona Flemmen

Av to-årsberetningen som ble lagt fram på tinget, går det fram at styret de siste to årene har arbeidet aktivt med å modernisere forbundet. Styret anser organisasjonen nå for å være rustet til en mer offensiv holdning til eksisterende medlemmer og i arbeidet for å rekruttere nye.

 

Bekymret for angrepene på hyttelivet

Politisk har forbundets aktivitet vært rettet mot kommuner og stat, blant annet gjennom høringsuttalelse og møter med myndighetene i sentrale hyttespørsmål. 

Styret gir i beretningen uttrykk for en generell bekymring for det de oppfatter som angrep på hyttelivet. «Mye av dette mener vi bunner i ren kunnskapsløshet fra politikere og forvaltningens side», sies det med henvisning blant annet til det nye forslaget om energitilførsel/nett-tariffer. Disse ansees å «være svart skadelig for hytteeiere».

Etterlyser klageordning

Vinmølleutbyggingen har rimeligvis også stått på hytteforbundets dagsorden. Vedtatte og planlagte prosjekter berører ikke bare lokalbefolkningen, men i flere sammenhenger i minst like stor grad hyttefolk. Hytteforbundet har i lengre tid også etterlyst en bedre tuftet klageordning i forbindelse med kommunale avgifter. Denne mangelen er for øvrig påpekt av Sivilombudsmannen.

Hytteforbundet har i mange år stått på barrikadene med hensyn til eiendomsskatten og takseringen av hytteeiendommer. Styret har engasjert seg i flere lokale stridigheter rundt skattenivået og utarbeidet til dels omfattende analyser for å dokumentere urimeligheter på området.

Hyttebyer skaper motstand

«Økt bruk av eiendomsskatt medfører også at kommunene nå er motivert for å gi utbyggere lov til å bygge hyttebyer i langt større omfang enn tidligere. Hyttebyene ser vi skaper unødvendig motstand mot hyttebygging generelt og stemmer heller ikke overens med typiske norske hyttetradisjoner», skriver styret i beretningen.

Ikke overraskende er problemer knyttet til festeavgifter en gjenganger når det kommer til henvendelser fra medlemmene. Tomtefesteloven viser seg nå å være «en lov ingen «våger» å røre», skriver forbundet som fortsatt mener det er én effektiv løsning på alle konflikter og urimeligheter i denne sammenheng: Opphevelse av hele tomtefesteloven.

Flertall nye i styret

Siden Birgitta Ericsson, Mona Flemmen og Johannes B. Dannevig alle hadde bedt om avløsning i sine posisjoner, er det nå et flertall nye ansikter i hytteforbundets styre:

Turid Knudsen, Knut Nes (ny), Øyvind Ekeberg (ny), Per Gunnar Halvorsen (ny) og Trond Hagen. Styret velger selv styreleder - i første omgang for perioden 2019 og 2020.