Boston AS ble i juli i fjor ilagt et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner for å ha anlagt en sandstrand på en eiendom i Bamble uten at det var gitt tillatelse til tiltaket. Etableringen av sandstranda var også i strid med kommunens vedtatte planer. Kommunen har framholdt at selskapet har opptrådt uaktsomt ved blant annet ikke å ha etterkommet advarsler og klare pålegg.

skjellsand
Etableringen av sandstrender med tilfraktet skjellsand, har vært en konfliktsak i mange kommuner. (arkivbilde)

Krever tillatelse

I sin klage til Fylkesmannen i Telemark anfører Boston at Bamble kommune aldri har gitt uttrykk for et generelt forbud mot utlegging av skjellsand uten at det er gitt tillatelse etter søknad. Selskapet bestrider i klagen dessuten atutleggingen av sand er et vesentlig terrenginngrep og hevder sandoppfyllingen ikke er i strid med noen kommunal plan.

Fylkesmannen har et helt annet syn på saken. På linje med Bamble kommune konkluderes det med at strandetableringen, hvor det ble pumpet ut rundt 90 kubikk med sand, er et vesentlig terrenginngrep som krever tillatelse etter plan og bygningsloven. 

Handlet i strid med kommunens pålegg

Fylkesmannen legger dessuten avgjørende vekt på at det er registrert viktige naturverdier i området og at tiltaket er utført i et sårbart kystmiljø. Etter fylkesmannens mening er det gjennomførte tiltaket i strid med arealformålet, LNF.

Bostons daglige leder ble i april 2016 informert om kommunens mening, nemlig at kunstige sandstrender er søknadspliktige etter plan og bygningsloven. Da kommunen ble klar over at arbeidet var satt i gang sommeren for to år siden, ble det umiddelbart tatt kontakt med Boston hvor man utba seg opplysninger og ga pålegg om stans. Boston lot ikke til å ta notis av kommunens anførsler og gjennomførte prosjektet.

Refser selskapet

Siden Boston AS er en profesjonell aktør, gir fylkesmannen selskapet en utilslørt refs for håndteringen av denne og tilsvarende saker:

«Etter Fylkesmannens vurdering må det forventes at man som profesjonell aktør skjerper sin undersøkelsesplikt når flere kommuner, herunder Bamble kommune, ved gjentatte anledninger har varslet at de vurderer slike tiltak som klart søknadspliktig. Det må videre forutsettes at en profesjonell aktør kjenner til hvilke tiltak som er søknadspliktige og hvilke krav som gjelder for å sette i gang slike tiltak etter plan- og bygningsloven. »

Ut fra sakens opplysninger finner Fylkesmannen at tiltakshaver må sies å ha opptrådt forsettlig når det gjelder å igangsette og fullføre utleggingen av sanden. Etter miljøvernavdelingens vurdering kan tiltaket ha ført til stor skade på viktige marine naturtyper lokalt. 

Fylkesmannen kom til at størrelsen på overtredelsesgebyret er «rimelig og fornuftig», sett på bakgrunn sakens alvorlige karakter.