Naboen erkjente tabben og tilbød 100.000 kroner som erstatning, men meklingen førte ikke fram. Saken endte derfor i retten i begynnelsen av januar, og dommen falt tidligere denne uka, forteller Tvedestrandsposten.

Selv om hytteeieren ikke fikk full erstatning, gikk saken i hans favør. Naboen må betale 350.000 kroner i erstatning for de felte trærne, i tillegg til saksomkostninger på 165.000 kroner for hytteeieren. Dette kommer oppå egne advokatutgifter og kostnader for trefellingen.

Reduserte eiendommens verdi

Dommen konkluderte med at den ulovlige hogsten har redusert verdien på hytteeierens eiendom, spesielt med hensyn til økt innsyn og utsyn. Trærne hadde også en egenverdi som representerte et mangfold av treslag, inkludert et stort eiketre og et bjørketre som var en del av en allé. 

Gjenoppretting av området anses som urealistisk og vil ta flere tiår.

Selv om dommen fastslo grov uaktsomhet, ble erstatningen redusert basert på anslagene for gjenoppretting, som retten mente var for høye. Ved å bruke lokale aktører kan prisene bli betydelig lavere, ifølge rettens vurdering. Retten mente også at takstmannens anslag om verdiforringelse av hytta var overdrevet. Hyttas verdi ble anslått til 600.000 kroner, mens takstmannen verdsatte den til 200.000 kroner.

Krevde 230.000 - fikk 70.000

Også i Trøndelag har trefelling vært tema i retten. Flere trær - noen av dem rundt 100 år gamle var blitt ulovlig felt. Tingretten har likevel ikke funnet grunnlag for å konkludere med at tomta er blitt fullstendig rasert eller at områdets karakter er dramatisk endret.

I stedet mener retten at det bør være tilfredsstillende med "replanting av vegetasjon på 1-4 meter" for å gjenopprette skaden forårsaket av trefellingen. Denne konklusjonen kommer etter en grundig vurdering av skadeomfanget og virkningen på områdets helhetsinntrykk.

Opprinnelig krevde eierne av de nedhogde trærne 230.000 kroner i erstatning, i tillegg til dekning av alle andre omkostninger i saken. Trøndelag tingrett har imidlertid landet på at en erstatningssum på 70.000 kroner er passende. 

En interessant observasjon er at erstatningsutmålingen på 70.000 kroner ligger betydelig under påstandsgrunnlaget fra trærnes eiere. Som en konsekvens av dette har retten bestemt at hver av partene må dekke sine egne sakskostnader, da erstatningssummen er funnet å være rimelig i forhold til sakens faktiske forhold.