- Det er jo ikke slik at flagget er så stort at det fysisk sperrer hele utsikten vår, men det er såpass sentrert og dominerende at det er det første øynene dine naturlig trekkes mot når du ser ut mot havet, skriver Rygh i brevet til kommunen - gjengitt i avisa Øyene.

Hvilken lovparagraf gjelder?

Han siterte naboloven der det i paragraf 2 blant annet heter at "Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

Etter purring svarer kommunen at flaggstangen står på en uregulert eiendom, som er  avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

«Den ligger videre utenfor 100-metersbeltet langs sjø (strandsonen). Flaggstangen er derfor ikke i strid med arealformålet og faller ikke inn under tiltaksbegrepet. Den aktuelle flaggstangen er derfor ikke omfattet av bestemmelsene i plan- og bygningsloven», skriver kommunen.

Ønsker godt naboskap

Saksbehandleren føyer til at flaggstangen like fullt kan være i strid med annet regelverk, for eksempel granneloven. I så fall er dette et privatrettslig anliggende, skriver kommunen ifølge Øyene.

Hytteeier Martin Rygh er imidlertid ikke interessert i å gjøre noen stor juridisk sak ut av det hele.

- Alt vi ønsker, er dialog og godt naboskap, og at de er villige til å komme og se hvordan det ser ut for oss, sier hytteeieren til Øyene.