Etter overdragelsen slår kommunen nemlig fast at det følger boplikt med eiendommen. Dette framgikk ikke av salgsannonsen, ei heller av prospektet, forteller avisa PD. Selgers familie hadde gjennom årtiene brukt stedet som hytte - uten at boplikt hadde vært noe tema.

Søkte dispensasjon

Megleren hevder at den informasjon han på forhånd hadde innhentet fra kommunen ikke indikerte noe i retning av boplikt.

Den nye eieren hadde ikke til hensikt å bosette seg på stedet og søkte derfor om dispensasjon fra boplikten.

Nei fra kommunen

Hovedutvalg for primærnæringer i Porsgrunn fant imidlertid ikke grunnlag for å innvilge søknaden. Ifølge PD vises det blant annet til at eiendommens areal på 175 mål og skogsressurser på rundt 129 mål er vesentlig større enn hytteeiendommene i kommunen.

Også tidligere vedtak med tillatelse bla til bygging av lysthus underbygger boplikten, mener utvalget. Et slikt vedtak ville ikke blitt fattet dersom dette var en fritidseiendom.

Vedtaket er påklaget og eiendomsmegler og kjøper har tro på at saken løser seg.