Nedgangen i hyttemarkedet har ført til merkbart inntektstap som påvirker kommunens økonomi på flere fronter.

I 2022 behandlet Flå kommune 230 byggesøknader for fritidsboliger, men i 2023 stupte antallet til bare 53. Denne nedgangen har hatt en direkte innvirkning på inntektene fra byggesaksbehandling, kartlegging og oppmåling. Kommunens økonomirapport viser at denne svikten er en av hovedårsakene til det negative netto driftsresultatet på nær en million kroner, skriver avisa Hallingdølen.

Kritisk for kommunens økonomi

Økonomisjef Karin Møller understreker viktigheten av hyttemarkedet for kommunens økonomi. "Inntekter fra fritidsboliger er avgjørende for å opprettholde vår økonomiske stabilitet. Den sterke reduksjonen i byggesøknader har påført oss store tap som vi nå må finne måter å håndtere," sier Møller.

Hun påpeker også at selv om nedgangen foreløpig ikke har medført økt arbeidsledighet, er det viktig at markedet for fritidsboliger tar seg opp igjen for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft for kommunen.

Tapte kraftmillioner forverrer situasjonen

Forverringen av økonomien er ytterligere forsterket av lavere kraftinntekter enn budsjettert. Nettoresultatet fra kraftsalget ble 4,2 millioner kroner lavere enn forventet. I tillegg til tapte kraftinntekter, har kommunen også opplevd en økning i skatteinngangen, som på 114 prosent av landsgjennomsnittet, har resultert i et trekk i rammetilskuddet på 4,2 millioner kroner, som fordeles til skattesvake kommuner gjennom inntektsutjevningsordningen.

For å imøtekomme de økonomiske utfordringene vil kommunen arbeide for å tiltrekke seg nye byggesøknader og stimulere hyttemarkedet. Møller understreker også viktigheten av å forbedre informasjonen om de økonomiske fordelene ved å bygge fritidsboliger i Flå. "Vi må vise potensielle hytteeiere at Flå er et attraktivt sted å investere i," sier hun.

Kommunen håper at disse tiltakene vil bidra til å snu den negative trenden og sikre økonomisk stabilitet for fremtiden. I mellomtiden fortsetter arbeidet med å finne bærekraftige løsninger på de umiddelbare økonomiske utfordringene som har oppstått.