Opprinnelig var saken berammet for Hedmark Tingrett høsten 2020. Velforeningene og Phil AS valgte sommeren 2020 å forsøke å finne en minnelig løsning gjennom forhandlinger. Forhandlingene førte fram og alle vellagd og grunneiere har sluttet seg til overenskomsten. 

«God grunnlag for samarbeid»

«Forliket vil være et godt grunnlag for et bedre samarbeid mellom grunneiere og hytteeiere i Ringsakerfjellet. Den pågående rettsaken for Hedmarken tingrett vil bli hevet som forlikt», heter det i en pressemelding fra Norges Hytteforbund.   

Disse velforeninger i Ringsakerfjellet stiller seg bak forliket:

Ljøsheim Vel

Øyungen Vel

Skvaldra Vel

Gammelskolla Vel

Hamarsetra Vel

Rømåsen Vel

Sjusjøen Vel

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel

Følgende grunneiere stiller seg bak forliket:

Nes Almenning

Brøttum Almenning

Ringsaker Almenning

Pihl AS

Innholdet i avtalen

Hytteeierne og grunneierne er enige om at de som har rett til å kjøre på en veg eller bruke et vannanlegg også har plikt til å betale for vedlikehold av dette. Der det finnes inngåtte avtaler gjelder disse fortsatt. Der det ikke finnes avtaler tilrår forhandlingsutvalget brukerbetaling for hytteeierne.

Det er lagt opp til delaktighet for hytteeierne, både for å påvirke tiltakene som skal gjøres framover og gjennom dokumentasjon av kostnader for tiltak som har blitt gjort. Det skal være full åpenhet. 

I tillegg til hovedspørsmålet om brukerbetaling har også forhandlingsutvalget kommet fram til enighet om spørsmål knyttet til bomavgifter for hovedvegnettet, innløsningssaker i Pihl og spørsmål knyttet til festevilkår, heter det i pressemeldingen.