Det var på en befaring Halden kommune konstaterte at ulovligheter hadde funnet sted, forteller Halden Arbeiderblad. Hytteeieren har fylt på masser i vannkanten og gjort endringer i en tidligere godkjent brygge. Kommunen har opprettet tilsynssak. 

Klare krav fra kommunen

– Kommunen anser de utførte tiltakene i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, og vil vurdere å gi pålegg om opphør av bruk, retting ved tilbakeføring og tvangsmulkt dersom arbeidene ikke bringes i samsvar med plan- og bygningsloven innen den angitte fristen, skriver kommunen i brevet til hytteeierne. 

Varsler dagmulkt

De har fått frist på seg til 1. april i år med å tilbakeføre området til sin opprinnelige stand. Dette betyr at massene må fjernes og terrenget gjenopprettes. Likeså skal brygga tilbakeføres til sin opprinnelige, godkjente stand.

Blir ikke pålegget etterkommet, varsler kommunen dagmulkt på 500 kroner fra 1. april.