Logo black

Dette har juryen for «Hyttefolkets Entusiastpris» merket seg. Under årets hyttemesse på Hellerudsletta vil han få hedersprisen for sin tålmodige innsats med å bygge gode og langsiktige relasjoner mellom hytteeierne og kommunene i Valdres.

- Vi er imponert over alt Knut Nes har fått til blant annet gjennom Valdres Hytteforum. Med ham som leder er forumet blitt et konstruktivt, positivt og viktig organ, som verdsettes av både hyttefolk og vertskommuner. Dette står det respekt av, sier juryleder Audun Bringsvor. Vi håper prisen kan være en inspirasjon for andre ildsjeler som har lyst til å få til noe liknende i sine hyttekommuner og -regioner.

Ord uten handling

Knut Nes sitt engasjement begynte med hans egen hytte-kommune, Nord-Aurdal. Han hørte store ord om hyttefolkets betydning, men ingen synlig handling. Allerede tidlig på 2000-tallet skrev han debattinnlegg i avisa Valdres og jobbet med å få politikerne på banen. Men først da Arbeiderpartiets Inger Torun Klosbøle (A) ble kommunens ordfører etter valget i 2011, ble hytteeierne med Knut Nes i spissen tatt på alvor.

- Vi ble invitert til formannskapet. Der fikk vi legge fram vårt anliggende, og vi opplevde å bli lyttet til, sier Knut Nes. Fra da av var kanalene åpne. Nå møter vi regelmessig i formannskapet i Nord-Aurdal.

Han hadde en klar opplevelse av at situasjonen ikke var annerledes for hytteeiere i de andre Valdres-kommunene.

- Politikerne har sent skjønt at vedtakene deres treffer langt flere enn de fastboende. Valdres har rundt 18.000 innbyggere og omtrent like mange hytteeiere. Men vi deltidsboende har til nå vært tatt for gitt, en stemmeløs masse som har vært interessant bare som bidragsytere til lokalt næringsliv. Det mente jeg måtte være feil, sier Nes.

Noen å snakke med

I januar 2013 bestemte han seg for å ta kontakt med hytteforeninger i alle de seks Valdres-kommunene.

– Jeg så det som fornuftig at vi slo oss sammen i en regional interessegruppe . Tanken min var å få etablert et forum for erfaringsutveksling. Det nappet flere steder. Etter at vi hadde snakket sammen en del per e-post, ble det fart nesten overalt.  I 2014 ble Valdres Hytteforum en realitet med representanter fra fem av seks Valdres-kommuner.

- Nå fikk kommunene endelig noen på «hyttesiden» som de kunne snakke med, sier Nes.

Forholdet hytteeiere-kommuner har passert flere milepæler underveis til dagens tillitsfulle samarbeidsform. Nye mål ble nådd i 2015. I fjor vår la Valdres Hytteforum fram forslag til en samarbeidsmodell for hytteeiere og respektive kommuner – en Hovedavtale. Dette skjedde i møte med alle Valdres-ordførerne til stede.

 - Intensjonen er å legge til rette for et langsiktig samarbeid, forklarer Knut Nes. Innspillet ble godt mottatt av ordførerne og i kommunene, men den videre prosess preges akkurat nå av kommunenes arbeid med kommunereformen.

Verdiskapning i fjell-Norge

Valdres Hytteforum har også inngått partneravtale med Valdres Natur og Miljøpark om samarbeid om handlingsplaner på områder hvor det foreligger felles interesser.

- I år skal vi for eksempel sammen starte prosjektet «Fjell-Norges verdiskapningssenter for hytteturisme». Dette er et prosjekt over tre år. Valdres vil være utviklingsarena, men kunnskapen skal deles nasjonalt, forteller Nes. Departementet har bevilget 2,35 millioner kroner til prosjektet.

Valdres Næringsforum og Valdres Destinasjon ble i fjor fusjonert til Visit Valdres. Her er hytteeierne gjennom Valdres Hytteforum invitert inn med én representant.

- Siden hele styret i Visit Valdres er medlemmer i Valdresrådet, innebærer dette at hytteeierne har en stemme også på det regionale nivået, sier Nes. At det store fellesskapet av hytteeiere aksepteres som en sentral aktør i Valdresrådet, plasserer han som den største begivenheten for hytteeierne i regionen.

Knut Nes tror hyttefolket i alle hyttekommuner rundt i landet om noen år vil ha organisert seg.

- I tida som kommer vil vi nordmenn bruke mer og mer tid på hytta. Dette vil forsterke vår tilknytning til lokalsamfunnene og øke engasjementet i spørsmål som berører hyttelivet. Vi er jo nesten alle grunneiere i kommunen. Vi bygger og bruker penger omtrent som fastboende. Vi er lojale mot stedet og velger en tilhørighet for livstid. At vi anerkjennes som legitime innbyggere med visse rettigheter og inviteres til deltakelse, burde være en selvfølge, sier Knut Nes – den første som mottar «Hyttefolkets Entusiastpris».

KNUT NES

 • Leder Valdres Hytteforum
 • Styremedlem Aurdalsåsen Hytteforening
 • Frivillig under Vinjerock, ValdresMarsjen og Hemsingfestivalen.
 • Siviløkonom NHH
 • Kunstfotograf med utstillinger, bl.a. i Valdres

VALDRES HYTTEFORUM

 • Paraplyorganisasjon for kommunale hyttevellag i Valdres-kommunene.
 • Forumet består av én representativ hytteforening fra hver av regionens seks kommuner.
 • Hytteforumet skal være et sted for utveksling av erfaringer og informasjon.
 • Formålet er å verne om og være en pådriver for medlemsforeningenes felles interesser knyttet til kommuneovergripende forhold i Valdres.
 • Basis for oppbyggingen er de lokale veilagene og/eller hyttevelforeningene. 

HYTTEFOLKETS ENTUSIASTPRIS

 • Hederspris innstiftet av Norsk Hyttelag, Hyttemessen AS og hytteavisen.no.
 • Utdelingen finner sted under Hyttemessen på Hellerudsletta, første gang 2. april 2016 kl 10.00
 • Kandidater til prisen er enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort en uegennyttig og særlig fortjenstfull innsats for et bedre og hyggeligere hytteliv for de mange.
 • Jury: Leder Audun Bringsvor, Norges Hyttelag, medlemmer Per Levik, Hyttemessen AS og Leif Magne Flemmen, hytteavisen.no.