Skjermbilde 2023-03-23 kl
Dette er tegningene av hytteeierens planlagte nye hytte på tomta. Illustrasjon: Arkitekthuset Kragerø AS.

Umico Eiendom AS søkte om dispensasjon for å rive hytta og tilhørende uthus og bygge nytt i Kragerø kommune. Kommunen stilte seg positiv til det hele. Miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren derimot påklaget vedtaket. 

Det er Kragerø Blad Vestmar som skriver om den forestående saken i Telemark tingrett 28. mars.

Millionkrav

Statsforvalteren i Agder som ble oppnevnt som settestatsforvalter, omstøtte kommunens vedtak. Vilkårene for dispensasjon ble påstått ikke å være oppfylt. Da var bygningene på eiendommen brent ned til grunnen.

Umico Eiendom har nå saksøkt Kragerø kommune med krav om mer enn to millioner kroner i erstatning. Saksøker påstår blant annet at kommunen har opptrådt uaktsomt i byggesaken og at den ikke hadde hjemmel for å gi tillatelsen.

Umico Eiendom holder følgelig kommunen ansvarlig for et tap på drøyt 2 millioner kroner.

Kommunen avviser

Kommunen bestrider hytteeierens påstand. Blant annet framholdes det at om man hadde lagt til grunn den samme rettsoppfatningen i sitt vedtak, på de punkter hvor Statsforvalteren i Agder mente rettsanvendelsen ikke var korrekt, ville søknaden blitt avslått, ifølge KV.

Kommunen har i alle tilfeller ikke noe ansvar for at saksøker valgte å rive/brenne ned hytta før det opprinnelige vedtaket var endelig, heter det fra kommunens prosessfullmektig. 

Han påpeker at kommunen hadde gjort saksøker uttrykkelig oppmerksom på risikoen for å rive før vedtaket var endelig.