Saken er hytteeieren hadde startet byggingen før fristen for å klage var utløpt. Og den muligheten bestemte en hyttenabo seg for å bruke. Vedkommende brakte saken inn for fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Etter sju måneder fikk han medhold. Kommunens godkjenning ble trukket.

Skjermbilde 2020-08-25 kl
Hytta i Ulesund ligger like i strandkanten. Satellittbilde før påbygget ble satt opp.

Krever riving umiddelbart

I mellomtida var påbygget på hytta i strandkanten i Ulesund i Porsgrunn langt på vei ferdigstilt, forteller Telemarksavisa. Dette forholdet ble imidlertid ikke ansett som formildende da byggherren senere søkte om dispensasjon for påbyggingen. Såvel kommune som fylkesmann framholder at utbyggeren tok en stor risiko ved å starte arbeidene før klagen var ferdigbehandlet.

Konsekvensen for hytteeieren er brutal. Nå er han pålagt retting av ulovlig oppført tilbygg, det vil si  rive det nye påbygget og tilbakeføre hytta til slik den var før påbyggingen. Alt skal være gjort innen 30. september. Hvis ikke så skjer, påløper tvangsmulkt på 3000,- per påbegynte uke.

Fasadeutvidelse med sju meter

I følge TA begrunner kommunen sitt nye her vedtak med at hyttas fasadelengde med påbyggingen vil bli utvidet med sju meter og  det bebygde arealet mer enn fordoblet. Selv om området allerede er bebygd, mener kommunen at et tilbygg av det omfang som er omsøkt vil bidra til at strandsonen framstår som ytterligere nedbygd. Beliggende så nær sjøkanten er fritidsboligen svært eksponert, og et tilbygg som forlenger fasaden vil medføre at fritidsboligen blir enda mer dominerende i landskapsbildet, skriver kommunen og henviser til at allmennhetens friluftsinteresser blir skadelidende. Også presedensvirkning blir anført.

Flere forhold

Hytteeieren varsles også om at kommunen vil følge opp terrenginngrep vedkommende har gjort på eiendommen. Hytteeieren skal i følge ham selv ha forbedret eiendommen med ny mur, gress, strand, beplantning, tilkomststi og trapp.

– Vi gjør oppmerksom på at i strandsonen skal opprinnelig landskap og vegetasjon holdes mest mulig naturlig, og terskelen for hva som kan tillates av inngrep i dette området er høy, understreker kommunen og varsler at de vil følge opp forholdene, ifølge TA.

Hva man kan undre seg over er at kommunen glatt imøtekommer hytteeierens søknad og først i ettertid - når en nabo har klaget - ser hvilke omfattende tiltak de har sagt ja til. I samme område har kommunen sagt nei til bygging av en utebod på fem meter og utedusj, skriver TA.