Sivilombudet har uttalt at det er et «hull» i borgernes rettsikkerhet når det mangler effektive kontrollordninger i selvkostsaker og etterlyser et uavhengig klageorgan for slike saker.

- Sivilombudet har tidligere hatt store vanskeligheter med å pålegge Statsforvalteren å foreta lovlighetskontroll. Med den nye kommuneloven går det fra vondt til verre, og det har nå blitt en svært høy terskel for Sivilombudet til å kritisere Statsforvalteren for å ikke starte lovlighetskontroll av eget tiltak, skriver Norges Hytteforbund i en pressemelding.

Domstolene mangler relevant fagkompetanse

Domstolene er lite egnet til behandling av slike saker, mener hytteforbundet, som erfarer at den viktigste årsaken er den økonomiske kostnaden og tingstedenes varierende faglige kompetansebredde.

Hytteforbundet foreslår at det etableres en relevant klagenemnd som bør ha myndighet til å foreta lovlighetskontroll og eventuelt også kunne omgjøre en kommunalt vedtatt gebyrforskrift. Klagenemnda vil kunne benytte Klagenemndsekretariatet i Bergen som et ressurseffektivt støtteorgan, særlig på det juridiske området.

- Kommunenes selvråderett kan da ikke inkludere frihet til å bryte norsk lov og rett uten at det får konsekvenser, spør Hytteforbundet retorisk og fortsetter: Hvorfor har Stortinget og Regjeringen i den nye kommuneloven, som medfører tilnærmet lovløse tilstander i kommune-Norge, tillatt en slik ytterligere innskrenkning i borgernes rettssikkerhet? Det kan virke som de ikke vil ta tak i problemet med ildtang.

Hytteforbundet viser til artikler og uttalelser fra eksperter innenfor forvaltningsjuss og kommuneregnskap når man krever opprydding i ulovlighetene og etablering av et uavhengig klageorgan.