Særlig det nye verdifastsettingssystemet som er ute til høring, kan få dramatiske konsekvenser, skal vi tro den kjente hyttemegleren.

- En ny modell for utregning av formuesbeskatning på hytter vil gi spesielt store utslag for gamle hytter nær sjøen. Den vil blant annet kunne hensynta beliggenhet til sjø, sier Solberg til avisa Øyene.

Utredningen som ble initiert av Solberg-regjeringen, kan - om den blir vedtatt i Stortinget - tidligst tre i kraft fra 2024. En ny formuesbeskatning vil komme på toppen av alle andre kostnader forbundet med det å eie hytte - slikt som eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Verdi 4 mill nå, 20 mill om noen år

Eiendomsskatten fastsettes av kommunene, men Stortinget vedtar satsene. Stortingsflertallet har ønsket å redusere denne del av formuesbeskatningen, men selv om nivået er blitt redusert, øker kommunenes inntekter som følge av lokal retaksering av eiendommene.

Hyttemegleren fra Sandefjord har utarbeidet et regneeksempel for hva kostnadsøkningen kan innebære for en antatt verdifull hytte i en kommune med eiendomsskatt. Her har han satt dagens verdien til fire millioner kroner. I et nytt regime kan verdien komme opp i 20 millioner.

Vil ikke ha råd til å eie

Under gitte forutsetninger kan den samlede skatten øke fra 20.000 i dag til godt over 100.000 kroner i framtida, anslår Solberg.

Når Øyene spør hvilke konsekvenser dette kan få, svarer Solberg:

- Fremdeles er det mange "vanlige" familier som har hytter ved sjøen, og de kan få en enorm økning i hytteutgiftene. 100.000 kroner i året er veldig mye penger. Det er nok noen som vil velge å selge fordi de ikke har råd til å beholde, eller de ønsker å prioritere annerledes.