Illustrasjon: Arkivbilde

Hol kommune mente den 12 meter høye flaggstanga hytteeieren hadde satt opp ”i god tro”, var ulovlig oppført. Fylkesmannen i Buskerud kom seinere til samme konklusjon. Dermed trakk Tore Gard staten for retten. Men i Oslo Tingrett var det heller ingen støtte å hente. Han tapte saken. Han anket dommen til lagmannsretten, men trakk anken tidligere i år.

Hol kommune ila hytteeieren en daglig tvangsmulkt på 500 kroner per dag fra 25. november 2015 fram til flaggstanga ble tatt ned. Mens prosessen har pågått har hytteeieren imidlertid lagt flaggstanga ned. Dermed slipper han å betale tvangsmulkt, sier økonomisjef Solveig Endrestøl til Hytteavisen. 

Kjente ikke til forbudet

Hytteeieren kjente ikke til flaggstangforbudet i hyttefeltet Tjødnelie på Geilo da han satte opp flaggstanga i juni 2014. Hol kommune ble kort tid etter kjent med installasjonen og påla hytteeieren å fjerne stanga med henvisning til reguleringsbestemmelsene for området. Her gis det forbud mot å sette opp flaggstang. Også hytteeierens seinere søknad om dispensasjon ble avslått.

Forskjellsbehandling

Fylkesmannen i Buskerud har stadfestet kommunens vedtak, som også gjaldt ileggelse av tvangsmulkt hvis pålegget ikke ble fulgt. Dermed var det Fylkesmannen og i realiteten staten, som ble saksøkt da hytteeieren ikke ville avfinne seg med kommunens avslag.

I retten prosederte hytteeieren ved sin advokat Kjell Weiss-Andersen på at vedtaket om fjerning av stanga og tvangsmulkten var ugyldig. Grunnlaget for avvisningen var en påstand om at den aktuelle planbestemmelsen var ugyldig. Den innebar nemlig forskjellsbehandling i forhold til beboere i tilstøtende planområder. 

Dyr flagging

I tillegg til tvangsmulkt ble hytteeieren avkrevd et engangsbeløp på 15.000 kroner. Men prosessen har hatt sin pris også i advokatregninger. I tingsrettsdommen ble han dømt til å dekke Kommunal- og moderniseringsdepartementets saksomkostninger på 51.250 kroner. Beløpet kommer på toppen av hans egne advokatutgifter som på det tidspunkt hadde kommet opp i nærmere 170.000 kroner.