Etter en lang og intens strid angående eiendomsskatten på Mastmoen Borettslags eiendom, kom Eidsivating lagmannsrett med sin dom i oktober i fjor. 

Den omfattende rettssaken mellom Mastmoen Borettslag og Elverum kommune omfattet eiendomsskattens utskrivning og nivå. Saken hadde sitt utspring i kommunens håndtering av eiendomsskattetakstene og de tilhørende reduksjonsfaktorene.

Kommunen endret praksis

Mastmoen Borettslag, som eier av en eiendom i Elverum kommune, utfordret gyldigheten av eiendomsskattens utskrivning for skatteåret 2022. Sentralt i saken var spørsmålet om kommunen hadde brukt den lokale reduksjonsfaktoren i tillegg til den obligatoriske reduksjonsfaktoren i eiendomsskatteloven.

Kommunen endret praksis fra å bruke kommunale takster til å basere seg på Skatteetatens boligverdier for beregning av eiendomsskatt i 2021. I denne overgangen brukte de kun den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 %, og ikke den lokale reduksjonsfaktoren på 15 % som tidligere vedtatt av kommunestyret.

Lagmannsretten konkluderte med at kommunen måtte anvende begge reduksjonsfaktorene i samsvar med eiendomsskattelovens bestemmelser. De la vekt på ordlyden i loven og tolkningen av denne, samt tidligere lovforarbeider som støttet Mastmoen Borettslags syn.

Punktum for lang strid

Kommunen argumenterte for at den lokale reduksjonsfaktoren kun skulle anvendes hvis den oversteg den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 %. Dette argumentet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, som viste til klare rettskilder og forarbeider som støttet borettslagets tolkning.

Dermed konkluderte lagmannsretten med at kommunen hadde feilet ved ikke å ta hensyn til den lokale reduksjonsfaktoren, og de påla kommunen å tilbakebetale den overskytende eiendomsskatten til Mastmoen Borettslag for skatteåret 2022.

Denne saken har vært en sentral strid mellom kommunen og eiendomseiere i Elverum. Dommen vil dermed få stor betydning for lignende saker i kommunen og potensielt også nasjonalt.