Flere sjønære kommuner med stort utbyggingspress er lagt under lupen i den granskingen Sivilombudsmannen har gjennomført. Generelt bemerkes det at kommunen i for liten grad bruker kommuneplanen og reguleringsplaner som styringsverktøy når det gjelder arealforvaltning i strandsonen. 

75 prosent innvilgelser

For perioden 2016–2019 har Kragerø kommune truffet rundt 600 dispensasjonsvedtak i strandsonen, hvorav om lag 75 % av vedtakene er innvilgelser. Enkelte søknader har blitt dels innvilget og dels avslått.

Et fellestrekk ved vedtakene der kommunen har innvilget dispensasjon er at vurderingene er generelt utformet «med meget knappe begrunnelser». 

«Vedtakene etterlater et inntrykk av at kommunen ikke har foretatt vurderingene som pbl. § 19-2 krever. Det er derfor vanskelig å etterprøve om vilkårene for å gi dispensasjon i de enkelte sakene er oppfylt. I flere vedtak er det også tvil om kommunen har tatt et riktig rettslig utgangspunkt.

I flertallet av vedtakene om innvilgelse har kommunen ikke foretatt noen vurdering av om vesentlighetsvilkåret er oppfylt», skriver Sivilombudsmannen blant annet.

Kommunen påpeker sjelden ulemper ved dispensasjoner

Videre påpekes det at det bare i et fåtall av vedtakene er foretatt en tilfredsstillende fordel-/ulempevurdering. 

«Flertallet av vedtakene mangler beskrivelse av relevante fordeler eller er begrunnet med hensyn som ikke er relevante eller kun har liten vekt i fordel-/ulempevurderingen. Kommunen har sjelden påpekt ulemper ved dispensasjonen», heter det

Mot denne bakgrunn er det tvilsomt om kommunen har oppfylt den begrunnelsesplikten som følger av forvaltningsloven §§ 24 og 25 når det gjelder flertallet av de innvilgede dispensasjonene.

Videre påpekes det i den foreløpige rapporten at bare drøyt halvparten av sakene er sendt til Fylkesmannen for uttalelse, mens det sjelden er begrunnet hvorfor øvrige saker ikke er oversendt til Fylkesmannen. I sakene der Fylkesmannen har uttalt seg negativt om dispensasjonen, mangler de fleste vedtakene en relevant begrunnelse for hvorfor dispensasjonssøknaden likevel er innvilget. 

«Det er derfor tvil om kommunen har lagt tilstrekkelig vekt på statlige myndigheters uttalelser i sakene», slik forutsetningen er i lovverket.