Samtidig med innskjerpingen ble det vedtatt at man en gang i året skulle kontrollere at boplikten ble overholdt. Nå har publikum reagert på at kommunen ikke har fulgt opp sitt vedtak om kontroller, forteller Østlandsposten. Overfor avisa forklarer kommunen at det er ressursmessige forhold som har gjort at vedtaket ikke er blitt fulgt opp.

Fra kontroll av alle til ti

Politikerne får nå på bordet et nytt forslag om hvordan det skal kontrolleres at boplikten overholdes. Det foreslås at man skal foreta stikkprøver og kontrollere minst ti boliger hver år.

Den opprinnelige planen var at kontrollene skulle gjennomføres ved å sammenlikne folkeregistrert adresse med eiendommens adresse. Om det ble avdekket mulig brudd på boplikten skulle eier kontaktes for å få avdekket om boplikten ble oppfylt på annet vis eller om grunneier var fritatt for boplikten. Ved brudd på reglene ville det bli satt krav om tilflytting eller utleie.

- Vil ha lys i husene hele året

Kommunedirektøren mener i følge ØP at stikkprøver som nå foreslås vil «ha en større avskrekkende effekt, med betydelig mer effektiv bruk av ressursene». 

– Hvorfor er boplikt viktig i Larvik?

– Vi ønsker lys i husene hele året. Fritidsboliger vil vi ikke ha i disse definerte områdene. Vi vet at det er barnefamilier som ønsker å bosette seg på disse stedene, og dersom eiendommene blir solgt som fritidseiendommer vil gjerne prisene bli for høye for disse familiene, sier Olav Nordheim, som leder hoved- utvalget for miljø, kultur og næring.

Diskusjonen rundt boplikt og hvordan dette skal overholdes er aktuell i mange kommuner. Av landets kommuner har 45 boplikt i hele eller deler av kommunen. I tillegg er det bestemmelser knyttet til boplikt på landbrukseiendommer.