Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag tar i avisa Telen et nytt initiativ i håp om at vinterens betente strid om skiløyper i Hjartdal kan bringes til en slutt. Han ber i kronikken i Telen om at grunneierne tar det første skrittet mot forsoning ved å åpne Gaustaløypa og Sjåvatnrunden for preparering før påske.

”Jeg kan love at det vil gjøre forhandlingene før neste sesong mye enklere og triveligere. Dere har mye å vinne, men ingenting å tape”, skriver Bringsvor.

Hyttelaget uttrykker forståelse for alle parter i konfliktene - hytteeiere, løypelag, utbyggere og grunneiere som har skiløyper over eiendommene sine. I utgangspunktet har alle hatt gode synspunkter og forsøkt å være konstruktive.

”Men så virker det som om enkelte tar alt personlig, lar seg krenke av småtteri og opplever alt som personangrep. Nå er det ikke lenger noen som snakker med hverandre, de snakker bare om hverandre. Og det kommer det sjelden noe godt ut av”, skriver Bringsvor.

Ønsker rimelig godtgjørelse

I samtaler han har hatt med grunneiere de siste ukene kommer det fram at det nå ikke står om penger, men om prinsipper. De avviser at det omstridte kravet om 30 kroner per meter skiløype fortsatt gjelder.

”Grunneierne ønsker ikke mer enn en rimelig godtgjørelse for selve løypekjøringen, men mener at det bør være en form for kompensasjonsordning hvor de som selger hyttetomter betaler et beløp per tomt som går til å sikre skiløyper – og da nødvendigvis som en kompensasjon til de som avgir grunn til maskinpreparerte løyper”, skriver Bringsvor. 

Prinsipper for fellesløsning

Norsk Hyttelag har formulert noen prinsipper for en god felles løsning:

1.
Det er behov for en revidering av løypenettet som følge av flere hytter og endret bruk av løypene samt ulike ønsker og behov fra grunneiernes side. Løypene bør i størst mulig grad legges utenom private gårdstun og stuler, men samtidig plasseres slik at det er et attraktivt og hensiktsmessig løypenett.

2.
Det bør betales et moderat vederlag for løypekjøring fra løypelaget til berørte grunneiere. Ut fra det som er vanlig i andre deler av landet, mener vi at et slikt vederlag bør være i størrelsesorden 1 kroner per kilometer for løypemaskin og 50 øre per meter for snøscooter. Dette vederlaget bør finansieres av det frivillige løypebidraget som løypelaget samler inn.

3.
Det bør etableres en kompensasjonsordning fra tomteselgende grunneiere til grunneiere som stiller eiendom til dispensasjon for løyper. Dette er en sak mellom ulike grunn- eiere, og løypelaget bør ikke være part i denne diskusjonen. Det er vanskelig å få til en slik ordning som om- fatter alle, og vi anbefaler derfor at kommunen tar initiativ til dette gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan.

4.
Det er behov for oppdaterte trivsels- regler for bruk av skiløyper og tursti- er, fra søppelrydding og båndtvang til rasteplasser og bålbrenning. Dette kan løses ved informasjon til hytteeiere og lokalbefolkning, skilting og annen merking. Om nødvendig bør også brukere av området tilby å rydde på dugnad. 

Påske - god tid for forsoning

Bringsvor og Hyttelaget mener påska kan være en tid for forsoning.

”Jo lenger denne konflikten fortsetter uten at noen tar initiativ til en løsning, jo sterkere blir personmotsetningene og jo lenger tar det å få tilbake idyllen i bygda. Jeg håper at noen kan være store nok til å rekke ut en hånd, ikke for å peke på andre, men for å invitere til samarbeid.” 

Grunneierne har fått det som de ønsker

Grunneierne har oppnådd det de ønsket, mener han. Det arbeides med omlegging av løyper, løypevederlag, kompensasjonsordning og trivselsregler.

”Likevel forblir løypene stengt. Hvorfor? Hva ønsker grunneierne å oppnå ved å redusere skigleden for så mange denne påsken? Det forstår vi ikke.”

Han utfordrer grunneierne til å ta det første skrittet mot forsoning ved å åpne Gaustaløypa og Sjåvatnrunden for preparering før påske.

”Jeg kan love at det vil gjøre forhandlingene før neste sesong mye enklere og triveligere. Dere har mye å vinne, men ingenting å tape,” avslutter Bringsvor.