Tekst: Cathrine Sæther/Byggstart/cs@byggstart.no

Det er lett å tenke at tiltak på hytter som ligger langt unna alt og alle, ikke reguleres på samme måte boliger, men snarere befinner seg i et slags “lovløst” territorium. Slik er det nok ikke. Selv om det er noen forskjeller på hvordan tiltak på helårs- og fritidsboliger reguleres, har de det meste felles. Ikke minst søknadsplikt.

Søknadsplikt på hytta

Søknadsplikt betyr at du må sende inn en byggesøknad til kommunen før du iverksetter et tiltak i hjemmet eller på hytta. Plikten utløses som oftest av tiltak som er av mer komplisert eller farlig art, for eksempel etablering av ny skorstein, eller som har innvirkning på nasjonale og kommunale planer, for eksempel vesentlig endring av fasade. 

I stor grad gjelder altså de samme reglene for søknadsplikt når det kommer til tiltak på hytter og helårsboliger

Vær obs på disse tiltakene

Bærende konstruksjon

Inngrep i bærende konstruksjon vil alltid være søknadspliktig. Dette kreves gjerne i forbindelse med ombygging av hytta eller bygging av en ny etasje. 

Etablering av ny, eller endringer på, skorstein

Det er ikke søknadspliktig å sette inn en ny peis eller vedovn, men det er alltid søknadspliktig å bygge ny eller gjøre endringer på en eksisterende skorstein. 

Bruksendring

I boligen finnes det hovedsakelig to type rom - rom er ment for og godkjent for varig opphold og beboelse og rom som ikke er det. Dersom et rom som ikke er godkjent for varig opphold skal brukes til det, er det behov for en søknad om bruksendring. 

Vesentlig fasadeendring

Vesentlige endringer på fasaden vil utløse søknadsplikt. Akkurat hva som tilsvarer “vesentlig” er det ikke en fasit på. Om du endrer på plassering av, eller størrelsen på vinduer, kan dette kvalifisere. Husk også at reguleringsplanen i hyttefelt gjerne er strengere hva angår estetikk, og noe så lite som å male hytta i annen farge enn tillatt, kan kreve søknad. 

Bygge påbygg eller underbygg

Bygging av påbygg eller et underbygg vil alltid være søknadspliktig. Et påbygg vil for eksempel være å bygge på en ny etasje og et underbygg kan være å grave ut en kjeller under hytta. 

Bygge tilbygg 

Et tilbygg er en utvidelse i hyttas grunnareal. Tilbygg kan imidlertid unnslippe søknadsplikt dersom det er maks 15 kvadratmeter, fire meter fra nabogrensen samt oppfyller andre krav angående høyde, plassering og utnyttelsesgrad.

Bygge anneks

Et anneks er teknisk sett en frittstående bygning. Reglene for disse er at dersom bygget skal brukes til varig opphold (bo og soves i), må man søke. Dette betyr at annekset alltid vil være søknadspliktig. 

Bygge stor uteplass

Å bygge en uteplass er ikke søknadspliktig i seg selv. Blir terrassen høy nok, eller leveggen lang nok, kan den derimot bli det. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med relevante størrelsesbegrensninger før man starter å bygge. 

Bygge i strandsonen 

Dersom du skal bygge innenfor 100-metersbeltet langs kysten, vil dette alltid være søknadspliktig. Dette gjelder også tiltak som riving og terrenginngrep. Du må i tillegg også søke om dispensasjon ettersom å bygge i strandsonen er underlagt et byggeforbud. 

Ta søknadsplikten seriøst

Ligger hytta langt unna annen bebyggelse, tenker nok noen at det ikke kan være så farlig med formaliteter. 

Men det er fort gjort å havne i klisteret. Ulovligheter kommer som regel for en dag - før eller senere. En oppmerksom turgåer eller hyttenaboen legger merke til noe uvanlig og varsler kommunen. Om ikke før blir tiltaket du trodde aldri skulle være noe å bry seg om, en sak den dagen du skal selge og ikke kan dokumentere at prosjektet ditt var godkjent.