- Vi er bekymret for arbeidsplasser i distriktene i tiden fremover. Flere av våre medlemmer har nå rapportert om kunder som avventer situasjonen og kunder som vil terminere kontrakter på nye hytter. Den voldsomme prisøkningen på trelast oppgis som årsak, forteller Olaf Olstad, generalsekretær i Norske Hytteprodusenters Forening i en pressemelding. Prisen på mange hyttemodeller er økt betydelig på grunn av den ekstreme prisøkningen på trelast.

Økning på flere hundre tusen kroner

Trevareprodukter er en svært viktig bestanddel ved bygging av nye hytter, og utgjør en stor del av kostnadsbildet. Utgående priser på trelast ble varslet økt med inntil 10 % i november 2020, 15 % i februar 2021, 20 % i april 2021, 25 % i juni 2021 og 35 % i august 2021. I praksis er prisene mer enn doblet det siste året, og i noen tilfeller tredoblet. Dette utgjør 200.000 til 250.000 kroner på en gjennomsnittlig hytte.

- Dette er ekstremt og det er vanskelig å forstå bakgrunnen for en slik voldsom prisøkning i løpet av bare 10 måneder. Disse prisøkningene har medført vesentlig økte kostnader ved hyttebygging, som igjen medfører at NOHFs medlemmer opplever at kundene avventer situasjonen eller ønsker å terminere allerede inngåtte avtaler. Det fører igjen til færre nye oppdrag. Dette er dårlige nyheter, ikke bare for våre medlemmer, men også for distriktene hvor disse arbeidsplassene befinner seg, påpeker Olstad.

- En samlet bransje uttrykker stor engstelse for at mange arbeidsplasser nå skal forsvinne, på grunn av at etterspørselen på nye hytter blir kraftig redusert. Kunder som har kommet langt i kjøpsprosessen trekker seg fordi den voldsomme prisøkningen på trevarer gjør hyttedrømmen urealistisk, sier han.

Frykter for mange ansatte

NOHF og Olaf Olstad mener de mange positive sidene med den norske hyttetradisjonen og hyttebygging i distriktene er godt dokumentert. Derfor mener NOHF det er hyttekommunene i distriktene som på sikt vil lide dersom byggevirksomheten reduseres betydelig.

- NOHF er bekymret for våre medlemmer og mange tusen ansatte rundt om i landet. Vi snakker om bedrifter som holder til i distrikt-Norge. Om man bør være klar over konsekvensene dette kan få for mange kommuner, hvor store deler av det lokale næringslivet i stor grad er avhengig av hytteaktiviteten.

De norske hytteprodusentene er klar over at økte fraktkostnader, Covid-19 og barkebilleangrep  har bidratt til økte priser. Hyttebransjen reagerer imidlertid på at det har kommet så mange og så store prisøkninger i løpet av det siste året.

- Færre nye oppdrag for hytteprodusenter vil føre til lavere etterspørsel etter trevareprodukter i det norske markedet. Å prioritere salg av tømmer til en høyest mulig pris på kort sikt, fremfor å sikre et stabilt norsk marked for trevareprodukter, fremstår som svært kortsiktige prioriteringer av trevareindustrien. NOHF ber derfor bransjen om å tenke gjennom konsekvensene av å prise produktene sine så høyt at etterspørselen etter trevareprodukter på sikt vil være vesentlig lavere enn ved en normal prising av trevarer, sier Olstad.

Henvendelse til Konkurransetilsynet

NOHF har sendt en henvendelse til Konkurransetilsynet, hvor foreningen ber om at tilsynet ser nærmere på prisutviklingen.

- NOHF kan ikke se at trevareleverandørene gir en tilstrekkelig god begrunnelse for den voldsomme prisøkningen på trevareprodukter. Vi ber derfor Konkurransetilsynet om å undersøke om det foreligger et stilltiende prissamarbeid eller misbruk av markedsmakt i trevaremarkedet, sier Olaf Olstad.