Rømåsen og Natrudstilen har protestert heftig mot Ringsaker Almennings innføring av en serviceavgift for alle hytteeiere. Almenningen mener på sin side at den har hjemmel for å innkreve en slik avgift for sommervedlikehold. Rømåsen og Natrudstilen fikk i fjor laget en betenkning vedrørende avgiften. Den skal ikke ha gitt tilstrekkelig juridisk holdepunkt for å avvise en avgift for sommervedlikehold på generelt grunnlag.

- Frekt og uhøflig

Imidlertid er det tvilsomt om den kan pålegges alle hytteeiere. Den juridiske vurderingen konkluderer nemlig med at det ikke er grunnlag for å pålegge hytteeiere med festekontrakter inngått før 1992 en slik avgift.  

- Ringsaker Almenning holdning til hytteeiere er både frekk og meget uhøflig, sier hytteeier Einar Johnsen til hytteavisen.no. Han er en av dem som har en gammel festekontrakt med almenningen. De fleste som har sendt mail angående serviceavgiften har ikke fått svar, forteller Johnsen. På årsmøtet opplyste en hytteeier at han hadde sendt fem henvendelser til Mathias Næråsen i Ringsaker Almenning uten å få noe svar,

 Fra 1960 frem til 1990 tallet var det ingen som ville feste tomter uten at det var med veirett, riktignok ikke helt frem til hytta, men ganske nært, sier Johnsen.

5.000 i avgift for selveiere

Den kontroversielle serviceavgiften bidrar til å gjøre det enda dyrere å ha hytte på Rømåsen og i Natrudstilen. For de med de største hyttene er det totale årlige avgiftsnivået nå nær 50.000 kroner, forteller vellagslederen til Hamar Arbeiderblad.

I velforeningens overslag inngår eiendomsskatt, festeavgift, serviceavgift, vinterbrøyting, vann, avløp og renovasjon.

– Alle er enig om at det dyrt nok å ha hytte i Ringsakfjellet. Vi har også den høyeste eiendomsskatten i hele Ringsaker, sier vel’ets leder, Per Flugstad. Serviceavgiften er 2.500 kroner for festetomter og cirka 5.000 kroner for selveiertomter.

Vokter pengebruken

- Det som nå blir viktig, er få innsyn over vedlikeholdskostnadene. Derfor er vel'et invitert til å inngå i et kontrollorgan som skal få innsyn i regnskapet. Dette organet vil bli etablert i løpet av våren. Her skal styret i vel'et ha minimum to representanter. Vi har blitt enige med allmenningen om å fryse dagens serviceavgift, slik at reguleringen hvert år ikke blir gjennomført. Etter fem år vil vi sjekke om pengene som allmenningen har tatt for å vedlikeholde veien, blir brukt som forutsatt, sier vel-leder Flugstad til hytteavisen. Vedlikeholdsregnskapet skal legges fram i årsmøte hvert år.

Bidrar til fellesskapet

Ringsaker Almenning har i løpet av de siste fem årene hatt en omsetning på 251.770 millioner og et overskudd på 60.171 millioner. Skatten har vært på nær 6 millioner kroner.

 - De sier at hytteeierne må bidra til fellesskapet, noe vi da også gjør.  Vi kjøper blant annet håndverkstjenester, mat og andre ting lokalt, sier hytteeier Johnsen til hytteavisen.no.

 Ringsaker Almenning kom til årsmøtet, men i og med at dette var et medlemsmøte, ble representantene bedt om å forlate salen.