Den nye forskriften innebærer at eiendommer med avløp som går rett ut i naturen eller som har renseanlegg fra før 2007, må oppgraderes. Kostnadene for disse oppgraderingene er beregnet til å ligge på rundt 150.000 kroner per bolig eller hytte, noe som samlet sett kan koste mellom 100 og 150 millioner kroner for de berørte. Dette skaper uro blant mange som nå frykter at de i nær framtid må ta store investeringer, skriver Aust Agder Blad.

Politikernes Bekymringer

Lene Gunstensen (Ap) har uttrykt bekymring over vedtaket og etterlyser flere svar fra kommunen. Hun stiller spørsmål ved om kommunestyret fullt ut forsto de sosiale og økonomiske konsekvensene for innbyggerne da de vedtok forskriften i desember. Gunstensen påpeker at saksbehandlingen var teknisk og detaljert, men manglet vurderinger av hvordan vedtaket ville påvirke levekårene og bosetningsmønstrene i Risør.

Stort samtaletema

Etter at kommunen sendte ut informasjon til de berørte eiendomseierne, har saken blitt et hett samtaletema. Mange er bekymret for de økonomiske byrdene som følger med oppgraderingskravene. Gunstensen trekker fram at det er positivt for miljøet og lokalt næringsliv, men understreker behovet for en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene for de som blir berørt.

Søker svar og løsninger

Gunstensen ønsker nå svar på om Risør har vurdert konsekvensene av forskriften sammenlignet med andre kommuner i Agder. Hun vil også vite om det finnes tilskuddsordninger for de som ikke har økonomi til å gjennomføre oppgraderingene, og om kommunen vil kunne utsette fristen for oppgraderinger ved behov.

Etterlyser bedre Informasjon

Gunstensen mener at kommunen bør informere bedre om hvorfor forskriften er nødvendig og hvilke positive effekter den vil ha. Hun tror dette kan bidra til å dempe bekymringene blant innbyggerne og gjøre prosessen lettere å forstå.

Kommunestyret skal ta opp spørsmålene fra Gunstensen i sitt neste møte, hvor de vil diskutere mulige tiltak for å avhjelpe situasjonen for de berørte boligeierne og hytteeierne.