Festeren ville som reglene tilsier, innløse tomta for 40 prosent av råtomtverdien. En verdivurdering foretatt av DNB-eiendom tilsa en innløsningssum på 30.000 kroner. Dette ville grunneieren altså ikke godta. Han trakk takstmannens habilitet i tvil og mente prisen ikke tok i betraktning vegrett og parkering. Han framholdt at innløsningssummen ville måtte fastsettes til 140.000 kroner.

Skjermbilde 2018-10-25 kl
Hytteeieren kjøpte denne eiendommen i Seljord for to år siden. Da hadde den vært til salgs i fire år.

Avviste minnelig løsning

Hytteeieren ønsket å få saken ut av verden og tilbød forlik ved at tomteprisen ble satt til 60.000 kroner, det dobbelte av taksten. Dette ville grunneieren heller ikke godta. Dermed ble det opp til tingretten å finne vei ut av tvisten. Det skjedde ved skjønnsforhandlinger i august i år.

Retten konkluderte skjønnet med at tomta har en anslått verdi på 75.000 kroner og at innløsningssummen etter dette ville være 30.000 kroner, dvs helt på linje med hytteeierens opprinnelige innløsningstilbud. Underveis i forhandlingene hadde grunneieren erkjent at festerne alltid hadde hatt vegrett og parkering og at dette var en del av den opprinnelige avtalen. Hans krav om at disse forhold ikke var med i takstmannens verdifastsettelse, ble derfor avvist.

Måtte ta motpartens advokatregning

Retten peker på at hytteeieren i flere runder forsøkte å finne en minnelig løsning med saksøkte, blant annet ved å framsette tilbudet om 60.000 kroner i en pause i rettsforhandlingene. I og med at alle saksøktes anførsler ble avvist av retten, blant annet hans vesentlig for høye krav om 140.000 kroner for tomta, konkluderte tingretten med at den saksøkte grunneieren måtte bære hytteeierens sakskostnader i sin helhet. I tillegg kommer lovbundne tillegg ved skjønnet og kostnader til skjønnsmennene.

Konflikten ble altså en dyr affære for grunneieren. Retten fant at hytteeierens 140.000 kroner i advokatkostnader harmonerte med prosessfullmektigens arbeid, som blir karakterisert som «omfattende, men forsvarlig og nødvendig».