I Nordre Karlsøy der hytteeier Ronny Jensen fikk byggetillatelse i 2015, er det tillatt med terrasser på inn til 50 kvadratmeter. Hytteeieren mente en platting var noe annet enn terrasse og anla uten å søke en betongplatting på 138 kvm.

Platting samme som terrasse?

Da Sarpsborg kommune støttet av Statsforvalteren insisterte på at det i denne sammenheng ikke var noen forskjell på platting og terrasse og fastholdt kravet om riving, gikk uoverensstemmelsen til retten. 

Tingretten slår fast at platting og terrasse er å anse som det samme. Dermed ble byggverket kjent lovstridig, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Sjekket med Direktoratet

Tingretten viser bla til at direktoratet for byggkvalitet definerer terrasse som en platting med direkte adkomst til terreng. Retten har bla orientert seg på direktoratets hjemmeside der det under fanen for «sjekk om du kan bygge terrasse uten å søke» heter: «Hva er en terrasse? En terrasse eller platting er en utendørs gulvkonstruksjon på bakken, ofte med trapp til terrenget».

Hytteeieren: - Trist

Hytteeieren sier til Sarpsborg Arbeiderblad at dommen føles urettferdig og fortvilende. 

- Jeg hadde håpet på et annet utfall. Dette er ikke noe jeg har gjort for å gjøre noe ulovlig. Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at jeg hadde lovverket på min side.

Hytteeieren må også tilbakeføre til sin opprinnelige tilstand et område han har opparbeidet til plen. I reguleringsplanen heter det nemlig at mest mulig av den stedegne vegetasjon skal bevares. Hytteeieren synes dette pålegget er trist sett i lys av hvordan brorparten av andre hytteeiere på Karlsøy har utformet sine tomter.