Striden står om plattinger, trapper og bod på en fem mål stor eiendom innenfor 100-metersbeltet i Sandefjord. Saken er spesiell fordi tiltakene det dreier seg om skriver seg langt tilbake i tid, før 1985. Den gang tilsa kommunens praksis at man ikke behandlet eller reagerte på slikt, forteller plan- og bygningssjef Andreas Farsjø til Sandefjords Blad.

Tilsyn på eiendommen

Det var i fjor kommunen opprettet tilsynssak og gjorde blant annet befaring av eiendommen. Etter dette ble det i følge SB gitt pålegg om retting, istandsetting, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Hytteeierne søkte så om dispensasjon fra byggeforbudet for de angivelig lovstridig oppførte tiltakene. Videre oppfølging av saken ble dermed satt på vent i påvente av en endelig avgjørelse.

Berører tusenvis av hytteeiere

Problemstillingen berører utvilsomt tusenvis av hytteeiere rundt omkring i landet. Hvordan skal kommuner prinsipielt forholde seg til søknader om etterhåndsgodkjenning av tiltak når hytteeieren kan dokumentere at de er gjort kanskje for 40-50 år siden og under et mer liberalt regime enn dagens?

– Alle tiltakene er av en type som per i dag ikke ville fått godkjenning uten eventuell dispensasjon eller planhjemmel, sier plan- og bygningssjefen til avisa.

Hytteeierne har vedlikeholdt de aktuelle installasjonene, men angivelig ikke gjort utvidelser eller tatt andre grep som ville være i konflikt med dagens lovverk. Selv kjøpte de eiendommen i 2010.