Ekteparet inngikk i 2017 avtale med et laftebyggselskap om leveranse og oppføring av en hytte på tomta de hadde i Rauland. Da det viste seg at hytteprodusenten ikke kunne levere i henhold til kontrakten, ble avtalen transportert til et annet og anerkjent firma i bransjen. 

Tapte i tingretten

Hyttekjøperne overtok boligen i november 2017. Sommeren 2018 reklamerte de over kvaliteten på tømmeret. Store, dype sprekker var blant forhold som ble tatt opp med leverandøren. Seinere ble det reklamert over trekk flere steder og på lekkasje i et takrennenedløp.

Partene ble ikke enige om realitetene, og hyttekjøperne brakte reklamasjonskravet inn for forliksrådet uten at noen løsning ble funnet. De tok der etter saken til Vest-Telemark tingrett. Her ble hytteleverandøren frifunnet og hytteeierne dømt til å betale den saksøkte parten 318.000 kroner i saksomkostninger.

Risiko for råte og trekk

Dommen ble anket til Agder lagmannsrett. Et hovedankepunkt som her ble framført var at tømmeret ikke holdt tilstrekkelig kvalitet. Tømmeret var heller ikke av den beskaffenhet laftebyggselskapet hadde markedsført. Oppsprekkingen i veggene ble nettopp tilskrevet manglene ved tømmeret. Konsekvensen var risiko for fukt- og råteskader, samt trekk og luftutetthet.

Eneste reelle utbedringsmetode ville være utskiftning av tømmeret, som eventuelt ville bli svært kostnadskrevende og overstige oppføringskostnaden for eiendommen. Et alternativt utbedringstiltak ville være å kle om hytta, en prosess som saksøkerne anslo til å ville koste henimot 2.2 millioner kroner.

Avvik fra vanlig kvalitet

Leverandøren på sin side framholdt i lagmannsretten at det ikke var noen mangler ved hytta. Den ble hevdet å være i samsvar med det produktet som var avtalt. At her skulle være noen fare for fukt- eller råteskader ble også avvist.

Lagmannsretten kom etter en samlet vurdering til at hyttekjøperne hadde sannsynliggjort avvik fra materialkravet til vanlig god kvalitet. Lagmannsrettens generelle inntrykk av tømmeret, var at laftestokkene hadde mange store og dype sprekker. At de helte innover ble ansett som et problem som ville gjøre uttørkingen vanskeligere. Flere av sprekkene gikk inn til margen. Hytta var dermed mer utsatt for sopp og råte enn den ville vært uten de dype sprekkene, hevder lagmannsretten.

Unormalt store sprekker

Oppsummert ble retten stående ved at en betydelig andel av laftestokkene har unormalt store sprekker – både i bredden og i dybden. Det foreligger en rekke venstrevridde laftestokker. Videre har en stor andel av stokkene årringbredde utover de toleransegrenser som er fastsatt i blant annet byggforskserien.

Lagmannsretten fant det ikke tvilsomt at dette er avvik som etter sin art og omfang utgjør brudd på de krav til materialene som kan utledes av bustadoppføringslova og at disse avvikene har betydning for det resultat byggefirmaet plikter å levere.

Feil allerede ved overtakelsen

Retten kom også til at utviklingen i sprekkdannelsene i laftestokkene gir grunnlag for å hevde at mangelen forelå allerede på overtakelsestidspunkt. Når sprekkene er blitt såpass mange, bredere og dypere enn det som forelå ved overtakelsestidspunktet, er det sannsynlighetsovervekt for at fuktighetsnivået i disse stokkene ikke lå innenfor det intervall som kunne forventes. Fuktighetsnivået i disse stokkene må mest sannsynlig ha vært klart høyere ved produksjonen i Estland enn hva som kan anses akseptabelt. Dette representerer et avtalebrudd, konkluderte lagmannsretten.

For å bøte tilstrekkelig på manglene, kom lagmannsretten til at det kun er ved en ny, utvendig kledning at man i tilstrekkelig grad vil kunne motvirke redusert stabilitet, og ikke minst redusere risikoen for sopp og råte i tømmeret.

Kostbart nederlag

Etter lagmannsrettens vurdering vil kostnadene ved en skikkelig innkledning tilpasset hyttas stil skjønnsmessig ligge i størrelsesorden 500.000 – 600.000 kroner. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering fastsatte lagmannsretten prisavslaget til 600.000 kroner, som laftebyggleverandøren ble dømt til å betale.

Leverandøren ble også dømt til å dekke hyttekjøpernes sakskostnader på nesten 480.000 kroner.