Foto: NOVASOL/hytteutleie

Forhandlingene i tingretten startet i går og avsluttes i dag. Bakgrunnen for saken er Ekebergs gjentatte henvendelser til kommunen for å få framlagt takstgrunnlaget for ei ganske sliten lagerbu på ei brygge og to hytter på Askerøya. Bua ble taksert til 1 million kroner, hyttene til 5,7 og 6,2 millioner kroner. Ekeberg er for øvrig styremedlem i Norges Hytteforbund, som har tatt forskjellsbehandling og brudd på likhetsprinsippet opp i møter både med Finansdepartementet og Skattebetalerforeningen.

Klaget - og kommunen økte taksten

Hans klage på en ene taksten resulterte i at kommunen hevet den fra 6,2 millioner til 7,5 milli- oner. Begrunnelsen var at noen av byggene på eiendommen hadde fått en annen bruk enn de hadde da eiendommen ble taksert første gang. Kommunen avviser at den på denne måten har straffet Ekeberg for å ha klaget.

Skjønn og såkalte vektede faktorer er blitt brukt i verdifastsettingen, skriver Tvedestrandsposten. Vektingen handlet om at en gruppe takstfolk ble bedt om å sette én verdi for hyttas bygningenes standard (indre verdi) og én verdi med utgangspunkt i beliggenhet, sol og utsikt (ytre verdi).

Vilkårlige takster

1600 hytter er blitt taksert og «vektet». Men innholdet i denne vektingen, det faktiske grunnlaget for å fastsette hyttas verdi, får verken Ekeberg eller andre hytteeiere innblikk i. Dette er unntatt offentlighet.

Ekeberg insisterer på at metoden kommunen har brukt resulterer i vilkårlige takster. Resultatet hviler helt og holdent på den som har gjort vurderingen. Framgangsmåten strider mot prinsippet om likebehandling og grunnleggende krav til saksbehandling, mener han.

Får ikke imøtegå vedtaket

Som hytteeier har han som følge av dette ingen mulighet til å bli kjent med grunnlaget for skattleggingen og eventuelt imøtegå kommunens vedtak.

Kommunens prosessfullmektig, Marianne Bachke framholdt i gårsdagens rettsmøte at Ekeberg tvert imot har fått den begrunnelse han har etterspurt og hatt anledning til å imøtegå de vedtak som er fattet. Noen detaljerte skjematiske utregninger er imidlertid ikke gjort, innrømmet Bachke ifølge Tvedestrandspostens brede omtale av saken i dagens avis.