Av Dag Dæhli, hytteeier og grunneier Nord-Odal
 
Jeg er kommet over en nylig utsendt informasjon fra selskapet Odal Vind AS / Akershus Energi,  som etter overtagelse av konsesjon fra det multinasjonale konsernet EON, har igangsatt rasering av store skogområder  i den vestre delen av kommunen Nord-Odal. Som hytteeier har jeg ikke mottatt noe slikt skriv direkte.  Hytteeiere i denne kommunen har ingen høy stjerne. Verken jeg  eller noen andre hytteeiere fikk noen info eller form for nabovarsel av kommunen da hele prossessen startet i 2011/2012.  Da vi etter hvert ble klar over saken var allerede bindende og hemmelige avtaler med en rekke grunneiere inngått.
 
Odal Vind AS viser totalt manglende innsikt og innlevelse i hvilken katastrofal ødeleggelse et vindkraftverk har på nærliggende hytteområder. På samme måte rammes både hyttefolk og lokalbefolkning en rekke steder i Norge for tiden. Det er jo bare å lese aviser og nett, så ser man hva som skjer for tiden.  Gjennom over 8 års kamp mot denne utbyggingen vet jeg hvilken fortvilelse og sorg svært mange føler.  
 
Mht. all støyen som kraftverkene genererer: Å koke dette ned til subtile støygrenser er meningsløst ettersom hytteeiere  de fleste steder ønsker stillhet og ro og ikke en kronisk høy- eller lavfrekvent støy fra enorme turbiner.
 
Man kan ikke sammenlikne med støynivået som er akseptabelt i byer og tettsteder. Turbinene er 217 meter høye, i opprinnelig konsekvensutredning var turbinhøyde satt 50 meter lavere.  Politikerne godtok uten videre at høyde økte. Planområdet ble endret. Konsekvensutredningen var egentlig "null verdt", for det gjaldt jo ikke, det som sto der.
 
At den postitive helsegevninst og mentale verdi av hytteopplevelser forringes ekstremt, tar utbyggere ikke hensyn til.  At utbygging skjer i ressursfattige kommuner som f.eks. Nord-Odal er ingen tilfeldighet. Det er "pengene som råder". Økonomisk fortjeneste setter andre forhold til side. Rådmann og administrasjon "truer" med Robek og økonomiske nedgangstider dersom man ikke får skatteinntekter fra vindkraftvirksomhet.  Folkehelseperspektiv med friluftsliv i nærområder betyr null for utbyggere.  Den Norske Turistforening øker ikke medlemsmassen grunnet utsyn til støyende turbiner i naturskjønne norske landskap. 
 
I et foredrag på Litteraturhuset betonte jeg og et DNT-medlem i april 2013  betydningen av å bevare friluftsområder på Øvre Romerike.  Nabokommunene Nes og Eidsvoll rammes også, sistnevnte har allerede måttet tåle mye tap av natur/friluftsområder grunnet Gardermoen,E6 og jernbane og var imot utbygging. Nabokommunen tok Nord-Odal kommune ingen hensyn til. 
 
Det er mange kommuner som rammes, og jeg håper de kommunene som har latt slik utbygging skje ikke får slippe den negative oppmerksomhet dette krever, og at Hytteavisen.no kan bidra til opplysning om dette. 
 
Er det noen nyheter som må være viktig for hyttefolk, er det gryende planer om vindkraftutbygging. Det starter som regel alltid "på en snikende måte" med avtaleinngåelse med grunneiere, før offentlighet får vite hva som skjer.  Dette er "oppskriften" på hvordan man skal komme protestene i forkjøpet. Dette står svart på hvitt i en utredning fra NTNU i sin tid. 
 
Mange kommuner har skjønt at ulemper og skader langt overstiger fordeler og er kraftig imot slike planer. Mange har skjønt at man ikke nødvendigvis redder klima ved å ødelegge naturmangfold.  Mange kommuner har ombestemt seg, men "sitter i klisteret" pga. tidligere vedtak.  Dette er kommuner der politikerne tør å stå opp og si at de faktisk har endret mening. Nord-Odal kommune lar derimot ødeleggelsene skje . 
 
Jeg håper Hytteavisen.no  kan fortsette å sette fokus på disse enorme negative virkningene for hytteeiere, som for friluftsliv, natur og lokalbefolkning. Det er et gryende folkeopprør i Norge nå, men det er for sent for mange;  det er mange fortvilte, frustrerte,desillusjonerte og rasende mennesker i Norge nå, og kanskje kan økt fokus på de reelle skadevirkningene hjelpe mot ytterligere rasering av norsk natur.