Bakgrunnen for Klevjers henvendelse til Notodden kommune var at han ville vite hvilke vurderinger som var gjort da eiendomsskatten ble fastsatt for hans egen og andre hytter på Meheia i Telemark.

Like hytter, forskjellig skatt

Hytteeieren reagerte på at størrelsen på skattekravet varierte mellom hyttene i feltet. Kommunen hadde lagt såkalte sjablongfaktorer til grunn for verdiberegningen som igjen var utgangspunktet for fastsettelsen av eiendomsskatten. 

- Jeg oppdaget store forskjeller fra topp til bunn i verdier og dermed skatt på hyttene til tross fot at de er på omtrent samme størrelse og er bygget samtidig på hyttefeltet. Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor takstene skulle være så ulike, uttalte hytteeier Klevjer til avisa Varden i fjor vår.

Nei, sa kommunen

Kommunen avslo å etterkomme innsynskravet hvorpå hytteeieren anket til Statsforvalteren.

Statens representant i Vestfold og Telemark så saken helt ulikt fra kommuen. Her ble kommunens henvisning bla til taushetsplikten kjent ugyldig og opphevet.

Notoddens ledelse nektet imidlertid å ta Statsforvalterens konklusjon for god fisk. Saken ble brakt inn for Kommunal- og distriktsdepartementet, men også her ble kommunens argumenter for å nekte innsyn gjendrevet. 

Ga Statsforvalteren rett

Departementet sto fast på at Statsforvalterens vedtak var gyldig.

Heller ikke nå ville kommunen bøye av og reiste søksmål mot staten ved Kommunal og distriktsdepartementet. Det er en kjent sak at staten er en «hard nøtt» som motpart i rettssaker. Slik viste det seg å bli også denne gang.

I dommen heter det bla at «..kommunens vedtak var beheftet med feil som har virket inn på vedtakets innhold. Retten finner at kommunen ikke kunne avvise begjæringen med en generell henvisning til taushetsplikten. Kommunen hadde plikt til å foreta en konkret vurdering av om opplysningene rent faktisk var taushetsbelagte. Statsforvalterens vedtak om å oppheve kommunens vedtak var dermed riktig».

Staten ble frifunnet og kommunen ilagt saksomkostninger til staten på 40.000 kroner.

Kommunen står på sitt

Notodden kommune mente stadig å ha en god sak og anket til Borgarting lagmannsrett. Her falt dommen like før jul i 2023.

«Lagmannsretten kan heller ikke se at det foreligger noe reelt behov for at faktortallet – som i begrenset grad kaster lys over den skattepliktiges inntekts- og formuesforhold – skal være taushetsbelagt» heter det i dommen - slik den er gjengitt i avisa Telen.  

Rettsrundene så langt samlet påført Notodden kommune nesten 70.000 kroner i saksomkostninger.