I en høringsuttalelse til Sør-Aurdal kommune peker Omsrud på at det er økende etterspørsel etter hytter som ikke kobles opp mot det elektriske nettet, men tilpasses alternative strøm-, vann- og avløpsløsninger. 

Gunstigere i drift

Mellomstandard-hytter får strøm fra egne solcelleanlegg og har tekniske installasjoner som gjør at hyttene ikke trenger å stå oppvarmet når de ikke er i bruk. I tillegg har det etter hvert blitt vanlig å anlegge avløpsanlegg for å rense avløpsvann på disse hyttene. Slik kan hyttene ha komfortable løsninger for vann og toalett.

«Ring hytta varm»-løsninger er utbredt på slike hytter i dag.

- Driftskostnader vil være gunstige ettersom man kan stenge ned hytta på vinteren uten å være redd for frostskader. Hytteeier trenger litt teknisk innsikt, men med en enkel opplæring er dette løsbart, mener Hedda Hytters daglige leder.

5C7A0586
Kommuner bør sørge for hyttefelt for mellomstandard-hdtter, mener Hedda Hytters daglige leder, Magne Omsrud.

Tomtefelt for nye løsninger

Hedda mener kommunen i utarbeidelse av kommuneplanens arealdel må legge til rette for at det kan bygges flere hytter i denne kategorien - fritidsboliger med en standard som altså ligger mellom høystandard- og lavstandardhytter.

Siden kommunens reviderte plan skal gjelde i 12 år, er det viktig at planen har bestemmelser som gjør det mulig å bygge ut hytte- og tomtefelt med nye løsninger, mener Omsrud.

- Et eventuelt ensidig krav til høystandardhytter med innlagt strøm vil begrense denne muligheten. 

Hedda må også nedbemanne

I likhet med flere andre store aktører i leverandørbransjen som Saltdalshytta og Tinde må også Hedda Hytter nå gå til oppsigelser på grunn av det kraftige fallet i etterspørselen etter nye hytter. Som næringslivet forøvrig opplever Hedda at markedet er i sterk endring som følge av høye strømkostnader, økte lånerenter, generell prisvekst og usikkerhet som følge av krigen i Ukraina.