Gjennomsnittsprisen, også kalt middelverdien, regnes ut ved å legge sammen alle hytteprisene og dele på antallet hytter. Dette kunne blitt veldig misvisende fordi noen ganske få ekstremt dyre hytter ville dradd gjennomsnittet urimelig mye opp. Eksemplet nedenfor illustrerer dette.

Middelverdi kan bli veldig feil

Tenk deg at ni hytter i en kommune blir solgt, og prisene blir slik:

2.000.000,
1.800.000,
3.400.000,
1.750.000,
25.000.000,
3.250.000,
2.800.000,
3.250.000
og 4.350.000.

Summerer vi og deler på ni, blir gjennomsnittet tett oppunder 5,3 millioner kroner. Dette er et tall som kan være misvisende, blant annet fordi det er høyere enn den nest høyeste prisen.

Medianen forteller mer i dette tilfellet

For eventuelle kjøpere og selgere av fjellhytter er i dette tilfellet medianen et riktigere mål.

Den kommer vi fram til ved å sortere prisene i rekkefølge og plukke ut det midterste tallet:

1.750.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.800.000, 3.250.000, 3.250.000, 3.400.000, 4.350.000 og 25.000.000.

Medianen blir dermed 3.250.000 kroner, som nok er et mer relevaant tall for de fleste kjøpere og selgere i markedet.