En analyse forbundet har gjort av en rekke eiendomssalg i 2015 føres som bevis for dette. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Hytteforbundet har registrert at mange kommuner anvender takstsystemet slik at fritidseiendommer får en høyere skattetakst i forhold til sin salgsverdi enn helårsboliger. 

Takst og salg for 332 eiendommer undersøkt

- Vi har også påpekt at takstene både for hytter og hus lett blir for tilfeldige og for alle fører til stor ulikhet i skattleggingen, sier Norges Hytteforbunds finanspolitiske talsmann, Mathias B. Dannevig.

For å dokumentere misforholdet mellom takseringen av hytteeiendommer og helårsboliger har Hytteforbundet gått grundig til verks. I kommunene Stranda, Sigdal, Hol og Ringebu har organisasjonen tatt for seg alle salg av fritidsboliger og helårsboliger i 2015. I alt 332 eiendomssalg er lagt under lupen.

Mathias Dannevig2 2
- Vi dokumenterer uomtvistelig at fritidsboliger i Stranda og Ringebu blir diskriminert, skriver Dannevig til Finansdepartementet.

Hytteeiere i Stranda og Ringebu diskrimineres

- Vi dokumenterer uomtvistelig  at eiere av fritidsboliger i Stranda og Ringebu blir diskriminert, sier Dannevig til Hytteavisen. Analysen Hytteforbundet har gjort i Stranda viser at solgte fritidseiendommer i 2015 i gjennomsnitt hadde en skattetakst som var 150 prosent av hva helårsboligene var taksert for.

Hytteforbundet har analysert salg av fritidseiendommer og helårsboliger som alle har en salgssum fra 1 til 3 millioner kroner.

Klar overtaksering

Misforholdet framkommer når Hytteforbundet grupperer salgene i henholdsvis hytter og hus og deretter sammenholder salgssummen med takstgrunnlaget kommunen legger til grunn  for eiendomsskatten for de respektive eiendommene.

Situasjonen er ikke bedre i Ringebu. På grunnlag av data for alle salg i perioden 2013-2015 finner Hytteforbundet at spesielle hytteområder er klart overtakserte i forhold til hva som ellers er gjeldende i kommunen. 

Svært graverende

Det gjennomsnittlige takstnivået for helårsboliger solgt i Ringebu var i perioden 2013-2015 61 prosent av salgssum. Når man kommer til hyttetakseringen er bildet imidlertid et ganske annet.

- Alle 40 eiendomssalg på området Krystallen hadde i perioden 2013-2015 hele 98 prosent av oppnådd salgssum som gjennomsnittlig skattetakst. 23 av disse hadde skattetakst på over 100 prosent, sier Dannevig og mener funnet er svært graverende.

Ser vi utelukkende på salg av eiendommer i 2015 innenfor prisområdet 1-3 millioner er gjennomsnittstaksten for fritidsboliger 74 prosent, mens gjennomsnittsnivået for helårsboliger kun var 57 prosent.

Undersøkelsen frikjenner imidlertid Hol og Sigdal kommune for mistanke om diskriminering av hytteeiere som gruppe.

- Hol har et gjennomsnittlig takseringsnivå for eiendommer rundt 55-60 prosent både for boliger og hytter innenfor 1-3 millioners prisbåndet for alle salg i 2015.  Sigdal ligger vesentlig over, rundt 80 prosent for begge eiendomskategorier, men ingen skjevfordeling i fritidsboligers disfavør. 

Krever reform av takseringsopplegget

Et interessant funn i Norges Hytteforbunds undersøkelse er at alle kommunene tenderer til å taksere rimeligere fritidseiendommer relativt høyere enn de mer kostbare.

Med denne ny dokumentasjon på bordet, forsterker Norges Hytteforbund sitt krav om at  departementet må reformere takseringssystemene for fritidseiendommer.

- Vi krever også at departementet innskjerper for kommunene at takseringsopplegg som i Stranda og Ringebu er ulovlig, sier Dannevig.