Spørsmål: Vi bygger hytte på fjellet. Inngikk kontrakt om nøkkelferdig hytte i januar 2010. Fikk muntlig beskjed om at den skulle stå ferdig ca. 4 mnd. etter byggestart. Det var i november 2010. Den er ennå ikke ferdig. Lurer på hva vi kan kreve som kompensasjon fra hytteleverandøren?

Svar: Din henvendelse til oss gjelder oppføring av hytte på fjellet. Slik vi forstår deg skulle hytta være ferdig 4 måneder etter byggestart i november 2010. Hytta er fremdeles ikke ferdig. Du ønsker å få vite hva dere kan kreve som kompensasjon fra hytteleverandøren.
Bustadoppføringsloven regulerer avtaler mellom forbruker og entreprenør i forbindelse med oppføring av hytte. Bustadsoppføringslovens formål er å ivareta kjøperens interesse ovenfor entreprenør. En sentral rettighet kjøper er gitt i bustadsoppføringsloven, er rett til dagmulkt ved forsinket overtakelse av hytta. Dagmulkt kan karakteriseres som en standardisert erstatning for de ulemper man normalt lider ved forsinket overtakelse. Det kreves ikke at entreprenøren er å klandre for forsinkelsen. Dagmulkt kan kreves så lenge det kan konstanteres en forsinket overtakelse.
Det kan ikke avtales at kjøper ikke kan være berettiget til dagmulkt ved forsinket overtakelse. Dagmulktens størrelse avhenger av hva slags avtale som er inngått mellom kjøper og entreprenør. Omfatter avtalen også eiendomsrett til selve grunnen hytta står på, utgjør dagmulktens størrelse 0,75 promille av det samlede vederlaget som skal ytes til entreprenøren, for hver dag forsinkelsen varer. Omfattes ikke eiendomsrett til grunnen hytta står på av avtalen, er dagmulktssatsen 1 promille av vederlaget for hver dag forsinkelsen varer. Det kan imidlertid fritt avtales et annet beregningsgrunnlag for dagmulkten, så lenge dette er til gunst for kjøper. Dagmulkten løper fra det tidspunkt det er avtalt overtagelse. Du har opplyst at dere har fått muntlig beskjed om at hytta skulle være ferdig fire måneder etter byggestart, som var i november. Når hytta ikke er ferdig til avtalt overtagelsestidspunk kan du da kreve dagmulkt fra dette tidspunktet.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Legalis AS
Helene Dorans
advokatfullmektig