Dette uttaler Norges Hytteforbund i en pressemelding. Hytteforbundet har ingen overdreven tro på at kommuner med mye hyttebebyggelse vil gjøre seg nytte av regjeringens forslag om å frita hytteeiere for eiendomsskatt. Forutsatt at forslaget ikke gir generell anledning til differensiering mellom hytter og hus, er Norges Hytteforbund likevel positiv til at kommunene får en slik åpning i lovverket. Organisasjonen hilser også velkommen at startpunkt for eiendomsskatt for hytter og hus er presisert til å være 2 promille.

Vedtak om skattefritak kan omgjøres

Hyttekjøpere må også være seg bevisst at et slikt vedtak om skattefrihet lett kan omgjøres, uttaler Hytteeierforbundet.

De siste årene har antallet kommuner som har innført eiendomsskatt for hytter og hus, økt. 236 av 428 kommuner har nå eiendomsskatt. Skatten innbringer ca 9,4 milliarder til norske kommuner, herav ca 4,5 milliarder fra hytter og hus. Denne inntektskilden har de siste årene fått stadig større betydning for kommunene.

- Særlig ser vi at de typiske hyttekommuner i Norge benytter eiendomsskatt som en viktig inntektskilde, skriver Hytteforbundet. Organisasjonen er ikke prinsipiell motstander av en moderat eiendomsskatt der også hyttefolket gir bidrag til sin vertskommune

Eiendomsskatt misbrukes

- Likevel ser vi dessverre at Lov om eiendomsskatt i enkelte hyttekommuner misbrukes til å la hyttebebyggelsen ta den største skattebyrden i forhold til de fastboende. Dette skjer ved at takseringsreglement for verdifastsettelse av hytteeiendommer (eiendomsskatt skal utlignes på bassis av antatt salgsverdi) utformes slik at hytter, kommer langt dårligere ut enn boliger. For hytter kan taksering gjerne gå opp til, eller over 100 prosent av omsetningsverdi, mens det for boliger er langt lavere takster. Dette fenomen er særlig utbredt i typiske hyttekommuner med mange fritidsboliger og færre fastboende, skriver Hytteforbundet blant annet.

Skuffet over departementet

Norges Hytteforbund har bedt Finansdepartementet presisere at slik diskriminering er ulovlig.

- Vi er skuffet over at departementet hittil ikke har tatt denne henvendelsen på alvor. Forslagene i dagens reviderte nasjonalbudsjett bøter ikke på dette, slår Norges Hytteforbund fast.