Røssum bruker Oppland som eksempel og sier at utbyggingskostnadene i mange deler av fylket blir så høye at kommersielle aktører ikke prioriterer en utbygging. Han peker også på at offentlige tilskuddsordninger ikke er av et slik omfang eller innrettet på en slik måte at de korrigerer for dette.

Og dette gjelder ikke bare Oppland, men også mange andre deler av landet, understreker han.

Bredbånd gjør at folk oppholder seg mer på hytta

Når det gjelder hytter, peker han på at det er femti tusen av dem bare i Oppland, og at behovet for skikkelig nett-tilgang blir stadig større.

- God nettilgang fører til at folk bruker flere dager på hytta. I neste omgang gir det store ringvirkninger for lokalt næringsliv, sier Røssum.

- Staten må bidra betydelig mye mer

Han mener at det statlige bidraget må styrkes betydelig og at det må til endringer i kriteriene for tildeling av støtte. Han sier at kriteriene idag stort sett er slik at det ikke tas hensyn til virkningene for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet.

Blant annet tas det ikke hensyn til at bedre nett-tilgang for fritidsboliger bidrar til dette.