I undersøkelsen oppgir 49 prosent at de mener utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

LV- Bygging i strandsonen
I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars Verket

I utakt med folket

Kun 7 prosent av de spurte oppgir at de ønsker å åpne for mer utbygging enn i dag.

Likevel har regjeringen nylig foreslått en lovendring som vil gjøre det enklere å få dispensasjon for det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

– Undersøkelsen viser at regjeringens forslag om å mykne opp regelverket er i utakt med befolkningens ønsker, sier Heimdal.

31,5 prosent utbygd

 I dag er 31,5 prosent av strandsonen utbygd. Arealene langs sjøen er også de som er under sterkest utbyggingspress, oppgir regjeringen på egne nettsider.

– Strandsonen tilhører allmennheten, og friluftsliv ved vann og sjø er viktig for livskvaliteten vår. Selv om vi har et byggeforbud i strandsonen er denne allerede under stort press. Det vi trenger nå er en innstramming av regelverket, og ikke en oppmykning, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.