Uenigheten mellom partene knyttet seg særlig til omfanget av manglene, samt hvilke konsekvenser manglene skulle få. 

Avvik på 48 prosent av kjøpesum

Saksøkerne framholdt i retten at de hadde hatt tillit til selgers opplysninger om eiendommens tilstand, også at det elektriske anlegget var fagmessig utført. 

Først etter kjøpet ble de klar over at el-anlegget led av store mangler. De fant også mangler ved fundament og bæring. Utbedring av manglene ville samlet beløpe seg til 730.000 kroner, rundt 48 prosent av kjøpesummen på 1.560.000.

Med bakgrunn i det store avviket mellom forventningene og realitetene, samt  stor usikkerhet om ytterligere skjulte mangler, krevde saksøkerne at kjøpet ble hevet.

Brannfarlig el-anlegg

Den saksøkte selgeren og hans forsikringsselskap, hevdet på sin side at det var enighet om at det var mangler ved eiendommen, men ikke i et slikt omfang at det kunne gi grunnlag for heving av kjøpet, kun prisavslag begrenset oppad til 275.000 kroner.

Retten konstaterte at det var gitt uriktige opplysninger både i takstrapporten og i selgerens egenerklæring. El-anlegget ble markedsført som å være i meget god stand, og at det var fagmessig utførte elektroarbeider på fritidsboligen. En faglig rapport fastslo imidlertid at det elektriske anlegget var uegnet å benytte, og slik sett utgjorde en risiko.

Nok til å heve kjøpet?

Kjøpernes påpekning av avvik knyttet til fundament/drager mente retten imidlertid ikke kunne legges selgeren til last. Det var opplyst i salgsdokumentasjonen at gulvet var skjevt og at der var bevegelser i gulv ved belastning.

Spørsmålet ble om manglene ved el-anlegget kunne berettige heving av kjøpet. Et prisavslag ville kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene for kjøperne. Likevel kom retten til at prisavslag ikke ville være en adekvat reaksjon på manglene ved eiendomskjøpet. 

Etter en samlet vurdering konkluderte retten med at kjøperne har grunn til å fri seg fra avtalen om kjøp av den aktuelle fritidseiendommen. 

Hytteselgeren ble også dømt til å betale saksøkernes sakskostnader på nesten 230.000 kroner.