Basert på opplysningene Ekeberg etter mye mas omsider fikk utlevert fra Tvedestrand, kommer han til at kommunen neste år vil bruke bare ca 1/100 del av hytteskatten til hjemmetjenester for hyttefolk med behov for det.

I en artikkel i Norges Hytteforbunds medlemsblad Hytte og fritid skriver Ekeberg at Tvedestrand ikke kan peke på ett eneste tiltak som kommunen finansierer eksplisitt for «badegjestene», som man lokalt ofte kaller hytteeierne.

Fikk svar etter tre måneder

«Det nærmeste jeg kommer er noen lokalpolitikere som hevder at hytteturistene konsumerer hjemmetjenester. Det uttrykkes slik: Behovet for hjemmetjenester fører til merkbare «ekstrabelastninger på både personalet i hjemmetjenesten og til større, uforutsette utgifter» og at «det er faktisk rimelig mange som kan komme om sommeren».

Dette fant Ekeberg å ville undersøke nærmere. Etter tre måneder og flere purringer fikk han svar. Kommunen hadde ikke tid/kapasitet til å underkaste problemstillingen noen dypere granskning. Men hytteeieren mente det beskjedne faktagrunnlaget som framkom for 2017 og 2018, ga grunnlag for noen refleksjoner.

Belaster 1/5 stilling

Han skriver: «Gjennomsnittlig antall ferierende hjemmesykepleiemottakere for de to årene, var under ti personer. Belastningen for hjemmesykepleien utgjør samlet sett i underkant av en femtedels stilling. Inkludert kjøring og administrasjon. To pasienter stod for 3/4-deler av tjenesteforbruket. Sammenligningsgrunnlag: Det er ca 3000 boliger og ca 2000 hytter og fritidsboliger i Tvedestrand. Hyttene og fritidsboligene bidrar med ca 55 prosent av eiendomsskatten. Da blir det puslete å vise til at den er OK fordi hytteturistene belaster de kommunale budsjettene i hjemmesykepleiesektoren» slår Ekeberg fast. 

Neste år setter Tvedestrand eiendomsskatten opp til fire promille. Da vil altså 1/100 del av hytteskatten gå til hjemmetjenester for hyttefolk som har behov for det, skriver han i Hytte og Fritid.

Tvedestrand - en etablert

Selv om grunnlaget for hans analyse er magert, mener han et bredere tallgrunnlag ikke vil rokke ved hovedkonklusjonen. Hjemmetjenester til hytteturister velter ikke kommunebudsjettene og kan ikke brukes til å rettferdiggjøre den svært skjevfordelte skattebelastningen.

Tvedestrand har etter innføringen av eiendomsskatten i 2017 etablert seg som en «versting-kommune», skriver han. Som kjent ble det et mektig rabalder i Tvedestrand etter at politikerne vedtok å basere skatten av hytteeiendommer på en kommunal taksering mens boliger ble verdsatt etter etter sjablongmessige kriterier. Den derav følgende skjevfordelingen i beskatningen er stadig et stort irritasjonsmoment blant hytteeierne.