Dette er en følge av at kommunen har pålagt fjerning av en vei belagt med steinheller, seks lyktestolper og en steintrapp, samt krav om å tilbakeføre området til sin opprinnelige tilstand.

Saken ble først omtalt i Sandefjords Blad.

Kommunen hevder tiltakene som er gjennomført på eiendommen er åpenbart søknadspliktige og privatiserende i naturen. Etter en inspeksjon i 2021 konkluderte kommunen med at disse tiltakene måtte reverseres.

I et brev til hytteeierens advokat varsler kommunen nå om at det vil bli sendt ut en faktura på 89 000 kroner, som gjelder tvangsmulkt for perioden fra 1. august 2023 til og med 25. januar 2024. Kommunen informerer videre om at det vil bli sendt fakturaer hver 14. dag så lenge det ulovlige forholdet vedvarer, og at tvangsmulkten også vil løpe hvis saken blir brakt inn for domstolene.

Hytteeierens advokat, Fred Gade, har uttrykt bekymring over kommunens handlinger og hevder at dette utfordrer demokratiske rettigheter. Han påpeker at det er enhver borgeres demokratiske rett å kunne prøve myndighetenes maktbruk i retten. 

Gade understreker også at hytteeieren har vært klar på at han vil etterleve en dom i saken og at de vil bringe spørsmålet om plan- og bygningsloven gir hjemmel for å nekte å legge heller som i denne saken, inn for retten.

Kommunen vurderer også å ilegge en ny, økt tvangsmulkt i saken.